Специалности ОКС "Магистър", 2023/2024

При класиране по документи като състезателен бал се взема успехът от дипломата за завършена степен на висшето образование.
"Успех от от дипломата за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
Обявените такси са за един семестър.
 Факултет по технически науки
Магистърски програми Срок на обучение Форма на обучение
Редовна Такса Задочна Такса

Органични химични технологии

/за завършили ОКС „бакалавър” – професионално направление „Химични технологии”, спец. ХИ, ТММ, БТ, ЕООС, ИМ/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

ОХТ - Технология на нефта и газа - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър“ от ПН 5.10 Химични технологии/

2 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

ОХТ - Технология на нефта и газа - широк профил

/за завършили ОКС „Бакалавър“ от ПН 5.10 ХТ; 5.11 БТ; 5.6 ММ; 5.13 ОИ/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

ОХТ - Технология на нефта и газа - 4 семестъра

/ОКС „Бакалавър „ или „Магистър“ от други области на  ВО /

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на силикатите - тесен профил

/за завършили ПН 5.10  „Химични технологии”/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на силикатите - широк профил

/за бакалаври или магистри в области на висше образование „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, и професионални бакалаври по „Химични технологии”/

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на водата - тесен профил

/за завършили ПН 5.10 „Химични технологии”/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на водата - широк профил

/за завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ от области на висше образование 1. „Педагогически науки“, 4. „Природни науки, математика и информатика“, 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, 9. „Сигурност и отбрана „и проф. бакалавър от ПН 5.10 „Химични технологии“/

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на неорганичните вещества - тесен профил

/за завършили ПН 5.10 „Химични технологии”/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

НХТ - Технология на неорганичните вещества - широк профил

/за завършили области на висше образование 5. „ Технически науки” , 4. „Природни науки, математика и информатика”  и професионални бакалаври от ПН 5.10 „ Химични технологии” /

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Химично инженерство - тесен профил

/за завършили ПН 5.10 „Химични технологии” 5.6  „Материали и  материалознание” и 5.11 „Биотехнологии”/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Химично инженерство - широк профил

/за завършили област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, 4. „Природни науки, математика и информатика“  и 5. „Технически науки“/

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Химични технологии и психология на кризисните ситуации - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” – професионално направление „Химични технологии”, специалност „ Химични технологии и психология на кризисните ситуации“/

2 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Химични технологии и психология на кризисните ситуации - широк профил

/завършили област на висше образование в  5. „Технически науки“ , 4. „Природни науки, математика и информатика“ и ОКС „Проф. бакалавър“ от ПН 5.10 „Химични науки“/

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Технология на материалите и материалознание - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър“ от ПН 5.6 или ОКС „Магистър“ от ПН 5.1; 5.6; 5.10 и 5.13/

3 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

Технология на материалите и материалознание - широк профил

/за завършили област на висше образование 1. ПН ( 1.2; 1.2); 3. СН ( 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.9) ;4. ПрН ( 4.2; 4.6); 5. ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.8; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13); , 8. И (8.1; 8.2) и 9.СО /

4 семестъра

държавна поръчка

освободени от такса

платен прием

838 лв.

Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - тесен профил

/за завършили бакалаври „Биотехнологии”, „Биологически науки” и „Хранителни технологии”/

3 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

901 лв.

Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - широк профил

/за завършили бакалаври и магистри от области на висше образование 1.ПН; 3. ССПН; 4. Пр.Н; 5.ТН; 6.АН; 7.ЗС /

4 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

901 лв.

Биотехнологии - Храни, хранене, диететика - тесен профил

/за завършили бакалаври „Биотехнологии”, „Биологически науки” и „Хранителни технологии”/ 

3 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

901 лв.

Биотехнологии - Храни, хранене, диететика - широк профил

/за завършили бакалаври и магистри от области на висше образование 1.ПН; 3. ССПН; 4. Пр.Н; 5.ТН; 6.АН; 7.ЗС / 

4 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

901 лв.

Компютърни системи и технологии – широк профил

/след професионален бакалавър „Компютърни системи и технологии” и бакалаври от професионални направления – „Информатика и компютърни науки”, „Машинно инженерство“,  „Електротехника, електроника и автоматика ”, „Енергетика”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”, „ Общо инженерство“ и магистри от всички направления /

4 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

817 лв.

Изкуствен интелект и виртуална реалност - обучение на английски език

/бакалаври от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”/

Подготовка на широкопрофилни специалисти в областта на изкуствения интелект и виртуалната реалност. Отговаря на потребностите на водещи компании в областта на разработването на системи с интелигентно поведение.

3 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

817 лв.

Софтуерни технологии - тесен профил

/бакалаври от професионално направление 5.3„Комуникационна и компютърна техника”/

3 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

817 лв.

Електроника - широк профил

/за завършили проф. бакалаври „Електротехника, електроника и автоматика” и бакалаври от професионални направления – „Информатика и компютърни науки”, „Електротехника, автоматика и информатика”, „Енергетика”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Машинно инженерство”,  „Общо инженерство” и „Сигурност и отбрана“ /

4 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

785 лв.

Електроника - тесен профил

/за завършили бакалаври и магистри от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика /

3 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

Електротехника - широк профил

/за завършили професионални бакалаври от „Електротехника, електроника и автоматика” и бакалаври от професионални направления „Машинно инженерство”, „Електротехника, автоматика и информатика”, „Комуникационна и компютърна техника”, „Енергетика”, „Транспорт, корабоплаване и авиация”, „Общо инженерство”/

4 семестъра

държавна поръчка

425 лв.

платен прием

785 лв.

Техника и технологии в транспорта - тесен профил

/за завършили  ОКС „Бакалавър” от професионални направления „Транспорт, корабоплаване и авиация”/

2 семестъра

платен прием

785 лв.

Техника и технологии в транспорта - широк профил

/след проф. бакалавър „Транспорт, корабоплаване и авиация” и бакалаври от професионални направления от област ВО 5. Технически науки/

4 семестъра

платен прием

785 лв.

 Факултет по природни науки
Магистърски програми Срок на обучение Форма на обучение
Редовна Такса Задочна Такса

Екология и опазване на околната среда - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” „Екология и опазване на околната среда” и „Екология и екологичен мениджмънт”/

2 семестъра

държавна поръчка освободени от такса
Екология и опазване на околната среда - широк профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от всички професионални направления /

4 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

платен прием

964 лв.

Екология и екологичен мениджмънт - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” „Екология и опазване на околната среда” и „Екология и екологичен мениджмънт”/

2 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

Екология и екологичен мениджмънт - широк профил

/за завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ от всички професионални направления/

4 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

платен прием

964 лв.

Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - тесен профил

/с учителска правоспособност от професионални направления 4.3 „Биологически науки“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“ , 4.4 „Науки за земята“/

3 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - широк профил

/за завършили  области на висше образование 4; 5; 6; 7/

4 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

Медицинска химия - тесен профил

/за завършили ОКС ”Бакалавър” от ПН 4.2 „Химически науки”, 5.10 „Химични технологии” и  5.11 „Биотехнологии”, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините: Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия/

3 семестъра

държавна поръчка освободени от такса

Медицинска химия - широк профил

/след ОКС ”Бакалавър” от ПН 5.6 „Технология на материалите и материалознание” и 5.13 „Общо инженерство“/

4 семестъра

държавна поръчка освободени от такса
 Факултет по обществени науки
Магистърски програми Срок на обучение Форма на обучение
Редовна Такса Задочна Такса

Предучилищна и начална училищна педагогика

/за завършили ОКС „Професионален бакалавър“ от ПН 1.2 „Педагогика“; за завършили ОКС „Бакалавър“ от всички области на висше образование/

4 семестъра  платен прием 622 лв.

Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

/след ОКС „Бакалавър” от ПН 1.2 „Педагогика”/

3 семестъра платен прием 622 лв.

ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас

/след ОКС „Бакалавър” от ПН 1.2 „Педагогика”/

3 семестъра платен прием 622 лв.

Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил

/за завършили бакалаври от ПН 1.3 „Педагогика на обучението по…/

2 семестъра държавна поръчка освободени от такса

Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил

/за завършили бакалаври и магистри от всички области на висше образование/

4 семестъра държавна поръчка освободени от такса платен прием 660 лв.

БФ - Езикът и литературата - културологични проекции

/за завършили ОКС „Бакалавър” – ПН 2.1 „Филология“ и ПН 1.3 Педагогика на обучението по.( Бълг.език)/

2 семестъра държавна поръчка 425 лв.

Администрация и управление в публичния сектор - тесен профил

/за завършили ПН 3.7 „ Администрация и управление”/

2 семестъра платен прием 532 лв.

Администрация и управление в публичния сектор - широк профил

/след ОКС „Бакалавър“ от всички области на висше образование/

4 семестъра платен прием 532 лв.

Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил

/за завършили ПН 3.7 „ Администрация и управление”/

2 семестъра платен прием 532 лв.

Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил

/след ОКС „Бакалавър“ от всички области на висше образование /

4 семестъра платен прием 532 лв.

Управление и развитие на човешките ресурси - тесен профил

/за завършили ПН 3.7 „ Администрация и управление”/

2 семестъра платен прием 532 лв.

Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил

/за завършили бакалаври от всички области на висше образование /

4 семестъра платен прием 532 лв.

Управление на туризма - широк профил

/за завършили всички области на висше образование/

4 семестъра платен прием 467 лв.

Управление на туризма - тесен профил

/след ОКС „Бакалавър“ от ПН 3.9. „Туризъм“/

3 семестъра платен прием 467 лв.

Международен туризъм

/след ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 3.9. „Туризъм“/

2 семестъра платен прием 467 лв.

Мениджмънт на туристическа дестинация

/след ОКС „Проф. бакалавър“ от професионално направление 3.9. „Туризъм“/

4 семестъра платен прием 467 лв.

Управление на туризма

/след ОКС „Проф. бакалавър“ от професионално направление 3.9. „Туризъм“ /

4 семестъра платен прием 467 лв.

Маркетинг мениджмънт - тесен профил

/за завършили ПН 3.8 „Икономика”/

2 семестъра платен прием 458 лв.

Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил

/за завършили всички области на висше образование/

4 семестъра платен прием 458 лв.

Управление на органични индустриални производства - тесен профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от професионално направление 5.13. „Общо инженерство”/

3 семестъра

държавна поръчка 425 лв.

Управление на органични индустриални производства - широк профил

/за завършили ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” от всички области на висшето образование/

4 семестъра

държавна поръчка 425 лв. платен прием 904 лв.

Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура

/за завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от области  3.СН (3.5; 3.7; 3.8); 4. ПН (4.2); 5. ТН (5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 5.13) и 9.СО (9.; 9.2)/

4 семестъра

държавна поръчка 425 лв. платен прием 904 лв.

Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки

/за завършили ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от области  3.СН (3.5; 3.7; 3.8); 4. ПН (4.2); 5. ТН (5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 5.13) и 9.СО (9.; 9.2)/

4 семестъра

държавна поръчка 425 лв. платен прием 904 лв.
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Специалности Срок на обучение Форма на обучение
Редовна Такса Задочна Такса

Здравен мениджмънт - тесен профил

/след ОКС „Бакалавър” от професионално направление 7.4 „Обществено здраве”/

3 семестъра

платен прием 677 лв.

Здравен мениджмънт - широк профил  

/след  ОКС „Бакалавър” от професионално направление:  3.7 „Администрация и управление”, 3.4 „Социални дейности“, 3.6 „Право“, 3.8 „Икономика”, 3.9 „Туризъм”, 7.5„Здравни грижи”, 7.1 „Медицина”, 7.2 „Стоматология“, 7.3 „Фармация”, 7.6 „Спорт”  /

4 семестъра

платен прием 677 лв.

Медицински представител - тесен профил

/след ОКС „Бакалавър” от професионално направление 7.4 „Обществено здраве”, 7.5„Здравни грижи”, 7.1 „Медицина”/

3 семестъра

платен прием 677 лв.

Медицински представител - широк профил

/след ОКС „Бакалавър” и „Магистър“ от други професионални направления/

3 семестъра

платен прием 677 лв.

Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен профил

/след ОКС „Бакалавър”  от професионално направление 7.4 „Обществено здраве”/

3 семестъра

платен прием 677 лв.

Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил

/след ОКС „Бакалавър”  от професионално направление 7.5 „Здравни грижи” , 7.1 „Медицина“, 7.3 „Фармация“ и 7.6 „Спорт“/

4 семестъра

платен прием 677 лв.

Здравен туризъм - тесен профил

/след ОКС „Бакалавър”  от професионално направление 7.4 „Обществено здраве”/

3 семестъра

платен прием 677 лв.

Здравен туризъм - широк профил

/след  ОКС „Бакалавър” от професионално направление:  3.7 „Администрация и управление”, 3.4 „Социални дейности“,3.6 „Право“,  3.8 „Икономика”, 3.9 „Туризъм”, 7.5„Здравни грижи”, 7.1 „Медицина”, 7.2 „Стоматология“, 7.3 „Фармация”, 7.6 „Спорт”  и област ВО 5. Технически науки/

4 семестъра

платен прием 677 лв.