Специалност "Медицина"- ОКС "Магистър", 2023/2024

Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Утроените оцеки от изпит по: Балообразуващи оценки от 
дипломата за средно образование
I II III
Медицина  редовна биология
химия 
ДЗИ по БЕЛ

  1. Балът за участие в класирането за специалност Медицина се формира като сбор от оценката от ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидатстудентски изпити по биология и химия
  2. Максималният бал е 42, а минималният за участие в класирането е 25. С решение на АС от 23 март 2023 г. се променя текста на чл. 25, ал. 2 от Правилника за приемане на студенти в специалност Медицина за учебната 2023/2024 г., както следва: Чл. 25 (2) максималният бал е 42, а минималният за участие в класирането е 25. 
  3. На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда се признава оценка Отличен 6.00 от съответния конкурсен изпит;
  4. На първенците от национални олимпиади по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен 5.50, тези оценки се признават за резултати от конкурсни изпити по биология и по химия за кандидатстване в специалност „Медицина“.
  5. Кандидатстващите за придобиване на степен "магистър" по специалност Медицина полагат задължително писмени изпити по биология и химия на предварителната и/или редовната кандидатсутдентска изпитна сесия. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити по биология и/или химия имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити през м.юли. Кандидат-студентите, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали всички необходими документи в определененият срок, губят право да участват в класиране.