Кандидатстудентски изпити за спец. Медицина

Програми за конкурсни изпити

Програма за конкурсен изпит по химия за специалност „Медицина“ - 2024 г.

Програма за конкурсен изпит по биология за специалност „Медицина“  - 2024 г.

Методология на изпита по химия

  • Продължителност: 2,5 часа
  • Въпроси: 2

В изпита е включен материал, изучаван в средното училище по химия и опазване на околната среда. Целият обем е представен в Програмата за кандидат-студентския изпит. Изпитът включва решаване на две логически задачи. В деня на изпита на лотариен принцип се изтегля от кандидат-студент вариант, съдържащ две задачи. Едната от тях обхваща конкурсния материал по обща и неорганична химия, а другата – материал от областта на органичната химия. Решението на задачите трябва да включва пълен и логически мотивиран отговор на поставеното условие на задачата, подкрепен с формули, химични уравнения за съответните процеси.

По време на изпита се разрешава ползване на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията. Реда на относителната активност на елементите и техните йони.

По време на изпита не се разрешава използването на електронни калкулатори, мобилни телефони, тъй като задачите не са свързани с изчисления или се ограничават до прости аритметични действия.

Окончателната оценка от изпита се формира от пълното, правилно и логично решение на двете конкурсни задачи. При оценяването на конкурсните работи се взема предвид и езиковата грамотност на кандидат-студентите.

Оценката на конкурсните работи е окончателна и не подлежи на обжалване!

Методология на теста по биология

  • Продължителност: 2,5 часа
  • Въпроси: 60

Теста представлява въпроси с различна трудност от различни типове, както и отговор в свободен текст на три тематични единици върху материала по биология от 8, 9 и 10 клас и избрани теми от профилираната подготовка (представен в приложения към тази програма конспект). Вариант се изтегля на лотариен принцип от кандидатстудент в деня на изпита. Оценяването на теста става по точкова система, която се преизчислява в окончателна оценка. Листи от въп­росника не може да се подменят при никакви обстоятелства.

Първата група въпроси (20 въпроса) имат по 4 отговора, като само един от тях е верен. Избраният за верен се отбелязва с „х" в лист за отговори. Не се допуска и маркиране на повече от един отговор на въпрос. При наличие на два отговора за един въпрос не се отчита точка, дори единият от отговорите да е верен.

Втората група въпроси (20 въпроса) имат по 4 отговора, означени с 1, 2, 3, 4, като отговарящият трябва да избере една комбинация от верни отговори. Комбинацията, избрана за вярна, се отбелязва с „х" в листа за отговори. Не се допуска маркиране на повече от една комби­нация. При наличие на два отговора за един въпрос не се отчита точка.

Третата група (20 въпроса) включва попълване на пропуснати или откриване на грешно използвани термини в представен текст; поста­вяне на означения на фигура; попълване на таблица. Замяната на даден термин с негов синоним не се счита за грешка (напр. ендоплазмена мрежа/ендоплазмен ретикулум).

Четвъртата група включва отворени въпроси върху три тематични единици (от програмата за 8, 9 и 10 клас и избрани теми от профили­раната подготовка), изискващи отговор в свободен текст. При разра­ботката на тези въпроси трябва да личи умението на кандидат-студентът да си служи свободно с учебния материал. Писменото изложение трябва да бъде ясно, точно и изчерпателно, да показва добра писмена и езикова култура и да бъде съобразено с обема на учебното съдържа­ние в препоръчаните основни литературни източници.

Разпределение по зали

Предварителни кандидатстудентски изпити

за спец. Медицина

13.04.2024 г.

БИОЛОГИЯ
Изпитът по Биология започва в 9:00 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 8:30 часа.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
120 Корпус Медицински науки 40011 ÷ 52222
121 Корпус Медицински науки 104407 ÷ 110175
Аула Корпус Медицински науки 110176 ÷ 110425
323 Корпус Медицински науки 110430 ÷ 110664
201 Корпус Медицински науки 110673 ÷ 110759
221 Корпус Медицински науки 110765 ÷ 110804
ХИМИЯ
Изпитът по Химия започва в 13:00 часа. Всеки кандидат-студент е длъжен да се яви в определената зала най-късно до 12:30 часа.
ЗАЛА СГРАДА ВХОДЯЩИ НОМЕРА
120 Корпус Медицински науки 40011 ÷ 52222
121 Корпус Медицински науки 104407 ÷ 110183
Аула Корпус Медицински науки 110199 ÷ 110440
323 Корпус Медицински науки 110441 ÷ 110730
201 Корпус Медицински науки 110732 ÷ 110804