Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за преподавател в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт.
Срок за подаване на документите – 2 месеца след публикуването на конкурса на интернет страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 11.03.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. в следните докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна - 2, задочна - 2.
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Докторска програма „Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна – 2, задочна – 2.
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", Форма на обучение - редовна - 2.
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Докторска програма „Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 2, задочна - 1.
5. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.11. Биотехнологии, Докторска програма „Технология на биологичноактивните вещества / вкл.ензими, хормони, белтъчини/", Форма на обучение - редовна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават на адрес: гр.Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 18.02.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13/14.02.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 14.02.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“, със срок на подаване на документите 1 месец след публикуването на конкурса на интернет страницата на университета. Кандидатите да са придобили магистърска степен в направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация или 5.1. Машинно инженерство.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 05.02.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3.Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Проектиране на мобилни устройства“.
Срок за подаване на документите – един месец от публикуването му на интернет страницата на университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 20.01.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:
професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“ – един;
доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“ – един; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“ – един, всички със срок на подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Кинезитерапия“ – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един;
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“; кандидатът да отговаря на изискванията на Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за ОКС „бакалавър“, чл. 7а, ал. 3 – базисно образование по специалност „Медицинска сестра“ и ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ – един, всички със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая № 214, тел. 056 715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.01.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност 02.22.04. Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците (Оползотворяване и третиране на отпадъци от производството на биодизел), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 1/03.01.2020 г.
Дата на публикуване в сайта - 03.01.2020 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор – на ОТД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести (Нефрология)“ – един; професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 93/26.11.2019 г.
Дата на публикуване в сайта - 26.11.2019 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси:

  • за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика (Медицинска физика)“ – един;
  • за заемане на академичната длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.06. Химия на високомолекулярните съединения – един;
  • за заемане на длъжността „преподавател“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт – един.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.

Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“ и на тел. 056 715 725; 0889 699918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 11.11.2019 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 81/15.10.2019 г.
Дата на публикуване в сайта - 15.10.2019 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява следните конкурси за заемане на академичната длъжност „асистент” както следва:

  • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10. Биохимия – един,
  • в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.12. Микробиология – един,
  • в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (английски език) – един,
  • в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. Германски езици (немски език) – един
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет страницата на Университета.

Повече информация - на интернет страницата на Университета в „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"“ и на тел. 056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 07.10.2019 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Диагностика, ремонт и поддържане на транспортна техника“.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет–страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване в сайта - 04.09.2019 г.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011