Обяви за конкурси

Печат

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 4/09.01.2018 г.
Дата на публикуване в сайта - 09.01.2018 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Лечебен масаж“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 98/08.12.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 08.12.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 14.11.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ – един; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска филология), научна специалност „Български език“ – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност 03.02.03. „Фармацевтична химия“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни системи и технологии (Невронни мрежи)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 85/24.10.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 24.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните специалности и докторски програми:
1. Област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.7. Администрация и управление, Научна специалност/докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", Форма на обучение - редовна - 3, задочна - 1;
2. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Научна специалност/докторска програма "Компютърни системи и технологии", Форма на обучение - редовна - 1;
3. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Научна специалност/докторска програма "Технология за пречистване на водите", Форма на обучение - редовна - 2, задочна - 1;
4. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.10. Химични технологии, Научна специалност/докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", Форма на обучение - редовна - 1;
5. Област от висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.11. Биотехнологии, Научна специалност/докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", Форма на обучение - редовна - 1.
Документи за кандидатстване:
1. заявление по образец;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за изпити.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората, Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 81/10.10.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 17.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас,обявява конкурс за двама преподаватели по практика - кинезитерапия и лечебен масаж в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление, 7.4. Обществено здраве
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет–страницата на Университета.
Повече информация - на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 16.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас,обявява конкурс за за двама преподаватели по практика в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.3. Фармация
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет–страницата на Университета.
Повече информация - на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 16.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност 03.01.53. “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 09.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика (Висша математика).
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 09.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна специалност “Компютърни системи и технологии (уеб програмиране)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 09.10.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за следните академични длъжности: професори: в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в богата на технологии среда) – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“ – един; доценти: в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа) – един; в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление (отчетност, оценка и управление на инвестициите)“ – един; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм – един; главни асистенти: в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска филология“ – един; в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Етика“ – един; в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“ – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (количествени методи и моделиране)“ – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (технология за пречистване на флуиди) – един, всички със срок за подаване на документите 2 месеца; главен асистент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 02.05.16. „Уреди, преобразуватели и методи за измерване на електрични и магнитни величини (електрически измервания)“ – един, със срок на подаване на документите 3 месеца след обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/08.08.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 08.08.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. „Германски езици (немски език)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 05.04.20. „Германски езици (английски език)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електрообзавеждане”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност 02.01.42. „Двигатели с вътрешно горене”
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна специалност “Компютърни системи технологии (Мултимедия и уеб дизайн)”.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност 02.20.07 “Електронни преобразуватели (Преобразувателна техника)”.
Срок за кандидатстване – два месеца от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (програмиране и използване на компютри)“.
Срок за кандидатстване – един месец от датата на публикуване на обявата в интернет – страницата на Университета.
Повече информация - на интернет-страницата на Университета в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и на тел.056 715 725; 0889 699 918.
Документите се подават в Ректората стая 214.

Дата на публикуване - 26.07.2017 г.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурси за академични длъжности: професор по професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“ – един; доцент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност 01.06.02 „Зоология“ – един, двата със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056 715 725.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56/11.07.2017 г.
Дата на публикуване в сайта - 11.07.2017 г.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011