Процедури по конкурси

Печат

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
2. Рецензия от проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дм, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Катерина Николова Георгиева, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - външен член
7. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.10.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на нискомолекулни биологично активни вещества във функционални бисквити”, докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци", професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Гьоре Наков
Научни ръководители:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова
доц. д-р Настя Василева Иванова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Гьоре Наков
3. Рецензия от проф. д-р Нейко Маринов Стоянов - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
6. Становище от проф. дн Станка Тодорова Дамянова - външен член
7. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член

Заседание на научното жури - 18.10.2019 г. от 11 часа, Заседателна зала СО-бл.1

Дата на публикуване на сайта 03.10.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Васил Николов Обретенов, дмн
2. Рецензия от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Любен Димитров Стоков, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиус Папатанасиус, дм - външен член
8. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Минко Господинов Минков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, дн - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм - външен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“, обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева
2. Рецензия от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Ирена Кирилова Михайлова - външен член
4. Становище от проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Панайотов Домбалов - външен член
6. Становище от проф. д-р Нина Георгиева Султанова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Стефка Николова Касърова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.09.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост“, обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Адриана Асенова Георгиева
2. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - вътрешен член
4. Становище от  доц.  д-р Татяна Стефанова Петрова - външен член
5. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова  - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Добромир Иванов Йорданов - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.09.2019 г.

 Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, обявен в Държавен вестник бр. 36/03.05.2019 г.

1. Резюмета на публикациите на гл. ас. д-р Явор Луканов Иванов
2. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
4. Становище от  чл. кор. проф.  дтн Стефан Георгиев Драгоев - външен член
5. Становище от проф. д-р Нели Владова Георгиева - външен член
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член
7. Становище от доц. д-р Данчо Любенов Даналев - външен член
8. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 11.09.2019 г.

 Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.45. Акушерство и гинекология, обявен в Държавен вестник бр. 25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
2. Резюмета на публикациите на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
3. Рецензия от проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
5. Становище от  чл. кор. проф.  д-р Чавдар Славов - външен член
6. Становище от проф. д-р Петър Христов Петров, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм - външен член
9. Становище от доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм  - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.08.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“, обявен в ДВ, бр.30/09.04.2019 г.

 1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева

2. Рецензия от проф. дсн Никола Вичев Колев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Анатолий Трифонов Александров - вътрешен член
4. Становище от  проф.  д-р инж. Стефка Иванова Неделчева - външен член
5. Становище от проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов - външен член
6. Становище от доц. д-р Живо Божидаров Петров - външен член
7. Становище от доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева - външен член
8. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 13.08.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Веселина Кунчева Бурева
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф.  дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Борислав Йорданов Беджев - външен член
6. Становище от проф. д-р Гриша Валентинов Спасов - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Милен Велчев Велев
2. Рецензия от проф. д.ик.н. Нено Павлов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Сава Христов Димов - външен член
4. Становище от проф. д-р Йордан Иванов Василев - външен член
5. Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Людмил Иванов Несторов - външен член
8. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член
5. Становище от проф. д-р Златка Гошева Григорова - външен член
6. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
9. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Маркетинг и мениджмънт в туризма), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Веселина Иванова Атанасова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член
5. Становище от проф. д-р Златка Гошева Григорова - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Лаков - външен член
7. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
8. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член
9. Становище от доц. д-р Минчо Николов Полименов - вътрешен член
10. Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Веселина Иванова Атанасова

Дата на публикуване на сайта 01.07.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов
2. Рецензия от проф. дн Малчо Малчев - външен член
3. Рецензия от проф. д.ик.н. Лучиян Ангелов Милков - външен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Огнян Стоянов Миладинов - външен член
6. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Златка Александрова Димитрова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров - външен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищно образование, формиране на игрови и социални умения), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Марияна Станчева Тодорова
2. Рецензия от проф. дн Радослав Иванов Пенев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
4. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Румяна Илчева Неминска - външен член
7. Становище от доц. д-р Петя Йорданова Караиванова - външен член
8. Становище от доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 27.06.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност 05.02.21. Организация и управление на производството (Управление, малък бизнес и конфликтология), обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Стоян Транев Транев
2. Рецензия от проф. дн Венелин Кръстев Терзиев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. дикн Кирил Петров Ангелов - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Цанов Цанов - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 21.06.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Нови подходи при охарактеризиране на нефт и нефтени деривати ”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Анифе Исмаил Вели
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Анифе Исмаил Вели
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 15:30 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на конверсията на тежки нефтени фракции при процесите термичен крекинг, каталитичен крекинг и хидрокрекинг”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, маг. инж. Радослава Валентинова Николова
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на маг. инж. Радослава Валентинова Николова
3. Рецензия от проф. дн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 14:00 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Приложение на микробиологични горивни клетки за обезсоляване”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Йовелина Минкова Димитрова
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Йовелина Минкова Димитрова
3. Рецензия от доц. д-р Ангел Тодоров Звездов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 11.03.2019 г. от 11:00 ч., зала 224 НК

Дата на публикуване на сайта 22.02.2019 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежови модели на градски транспорт”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Иван Стефанов Вълков
Научни ръководители:
проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Иван Стефанов Вълков
3. Рецензия от проф. д-р Мария Петкова Христова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф.  дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Георги Йорданов Глухчев - външен член

Заседание на научното жури - 19.12.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала - Блок 105Б, БАН

Дата на публикуване на сайта 03.12.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“, обявен в ДВ, бр.4/09.01.2018 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на доц. д-р Магдалена Събева Миткова
2. Рецензия от акад. проф. дхн Христо Борисов Цветанов - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Петранка Тодорова Пипева-Димитрова - външен член

Дата на публикуване на сайта 03.05.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.91/14.11.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на  д-р Захарий (Жеко) Манолов Дечев
3. Рецензия от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Мариана Атанасова Асенова - външен член
5. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Васил Христов Маринов - външен член
7. Становище от проф. д-р Светла Генова Ракаджийска - външен член
8. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член
9. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 28.03.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ , обявен в ДВ, бр.85/24.10.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин
2. Рецензия от проф. дтн Росица Тодорова Райкова - външен член
3. Рецензия от проф. Николай Емилов Попов, дм - външен член
4. Становище от проф. д-р Мария Василева Тотева - външен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Руска Василева Паскалева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозевар дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 12.03.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Корелиране и моделиране на свойствата на тежки нефтени остатъци от различен произход и на получените от тях фракции”, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Таня Тенчева Цанева
Научни ръководители:
доц. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Таня Тенчева Цанева
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 23.02.2018 г. от 14:00 ч., зала 219 ОК, ФТН

Дата на публикуване на сайта 02.02.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имуноанализи на базата на магнитни наночастици за определяне концентрацията на фосфороорганични пестициди в мляко”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Марина Янева Янева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Марина Янева Янева
3. Рецензия от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
6. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Дата на публикуване на сайта 30.01.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. „Педагогика“, научна специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия и методика на възпитателната работа)“, бр.47/06.06.2014 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Радка Мирчева Стаматова
3. Рецензия от проф. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
4. Рецензия от проф. д-р Ирина Колева Колева - гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Ирина Колева Колева - д-р Радка Мирчева Стаматова - външен член
6. Становище от проф. дпн Венка Петрова Кутева-Цветкова - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
9. Становище от доц. д-р Снежана Атанасова Попова - външен член
10. Становище от доц. д-р Стефка Иванова Динчийска - гл. ас. д-р Елена Петкова Петкова - външен член
11. Становище от доц. д-р Стефка Иванова Динчийска - д-р Радка Мирчева Стаматова - външен член

Дата на публикуване на сайта 29.01.2018 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имунофлуоресцентен микроскопски анализ на соматични клетки и неутрофили в мляко ”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Златина Руменова Бечева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Златина Руменова Бечева
3. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 9:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Дата на публикуване на сайта 29.01.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление (отчетност, оценка и управление на инвестициите)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Велика Бинева Бинева
2. Рецензия от проф. д-р Стела Атанасова Тодорова - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Захари Радев Дичев - външен член
6. Становище от доц. д-р Младен Димитров Тонев - външен член
7. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Христина Петкова Михалева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 29.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка за приносите в научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
3. Рецензия от проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова - външен член
4. Рецензия от доц. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Георги Добрев Петров - външен член
6. Становище от проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - външен член
7. Становище от проф. д-р Тодор Димитров Минев - външен член
8. Становище от доц. д-р Елена Георгиева Дичева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Тинка Димитрова Иванова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка на научните приноси на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
3. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
4. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
5. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
6. Рецензия от доц. д-р Красимир  Владимиров Александров - външен член
7. Становище от проф. д-р Марин Найденов Нешков - външен член
8. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
9. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
11. Становище от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможността за използване на алуминийсъдържащи промишлени отпадъци в производството на керамични материали с различно предназначение”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милена Иванова Иванова
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Милена Иванова Иванова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Иван Господинов Чомаков - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 19.12.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 01.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност 01.06.02 „Зоология“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Светла Йорданова Далакчиева
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Денев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков  - външен член
4. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Борис Владимиров Бакалов - външен член
7. Становище от доц. д-р Борис П. Николов - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
3. Рецензия от проф. дпн  Антоанета Иванова Момчилова  - външен член
4. Рецензия от проф. дпн Магдалена Костадинова Глушкова  - външен член
5. Становище от проф. дпн Елеонора Михайлова Милева - външен член
6. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
7. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Радка Тодорова Джендова - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в богата на технологии среда), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
2. Описание на научните трудове на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
3. Рецензия от проф. д-р  Борислав Йорданов Лазаров  - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Марга Янкова Георгиева - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Коста Андреев Гъров - външен член
6. Становище от проф. дпн Сава Иванов Гроздев - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янка Димитрова Стоименова - външен член
9. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
2. Рецензия от акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от член-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от доц. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Ирена Георгиева Марковска
2. Рецензия от проф. дхн Веселин Василев Димитров - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Александър Живков Караманов - външен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Петко Танев Димитров - външен член
8. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член

Дата на публикуване на сайта 15.11.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез на аерогел на база SiO2”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Петър Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Янчо Христов Христов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Петър Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.06.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2017 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011