Процедури по конкурси

Печат

Рецензии, становища и автореферат на тема „Имунофлуоресцентен анализ на стволови клетки на базата на магнитни наночастици”, докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Димитрина Румянова Кръстева
Научни ръководители:
доц. д-р Катя Иванова Габровска
доц. д-р Явор Луканов Иванов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Димитрина Румянова Кръстева
3. Рецензия от проф. д-р Велизар Костадинов Гочев - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов  - външен член
6. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 15.10.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 30.09.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Оползотворяване на фаялит от „Аурубис България” – Пирдоп”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Иван Дончев Градинаров
Научни ръководители:
доц. д-р Димитър Петров Георгиев
доц. д-р Димитър Русев Русев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Иван Дончев Градинаров
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска - Минова - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Георги Евгениев Чернев - външен член
5. Становище от доц. д-р Анна Дякова Станева  - външен член
6. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 07.10.2021 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 15.09.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“, обявен в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на д-р Мария Стоянова Колева-Иванова, дм
2. Рецензия от проф. Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Минко Господинов Минков, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Илия Петров Биволарски, дм
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. Станислав Минчев Филипов, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 07.06.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Стефан Ванев Харков, дф
2. Рецензия от проф. Стефан Димитров Николов, дфн - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Димитрина Живкова Желева-Димитрова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. Илия Желев Славов, дб
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.05.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн
2. Рецензия от чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 23.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ления-Незает де Бриго Гонсалвеш-Мусакова
2. Рецензия от проф. д-р Ирина Богданова Караджова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Андриана Риск Сурлева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева  -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Величка Николова Транева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дтн Кети Георгиева Пеева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Пенчо Генов Маринов 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. Таня Колева Пенчева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова  -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 13.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Даниела Димитрова Грекова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.04.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Икономически риск при морски инциденти за Българския черноморски туристически продукт”, докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Яна Вангелова Вангелова
Научни ръководители:
проф. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
доц. д-р Златина Калудова Караджова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Яна Вангелова Вангелова
3. Рецензия от проф. д-р Галина Георгиева Куртева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Стоян Транев Транев - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Милен Иванов Балтов - външен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член
7. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 28.04.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 08.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Любина Рачева Тодорова, дм
2. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Албена Тодорова Златарева, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Делян Пенев Делев, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Петров Петров, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
2. Авторска справка за научните приноси в списъка с публикации, представени като хабилитационен труд на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
3. Рецензия от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм 
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Камен Петров Канев, дмн, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антония Йорданова Атанасова
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.03.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Петя Каменова Петкова, дм
2. Авторска справка (резюмета) на избрани публикации на д-р Петя Каменова Петкова, дм
3. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Светлин Недков Цонев, дм
4. Рецензия от проф. д-р Добрин Йотков Василев, дм - на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Милена Станева Станева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Снежанка Томова Тишева, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 25.02.2021 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011