Процедури по конкурси

Печат

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Патоанатомия“, обявен в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на д-р Мария Стоянова Колева-Иванова, дм
2. Рецензия от проф. Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Минко Господинов Минков, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Илия Петров Биволарски, дм
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. Станислав Минчев Филипов, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 07.06.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Стефан Ванев Харков, дф
2. Рецензия от проф. Стефан Димитров Николов, дфн - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Димитрина Живкова Желева-Димитрова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. Илия Желев Славов, дб
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.05.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн
2. Рецензия от чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 23.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ления-Незает де Бриго Гонсалвеш-Мусакова
2. Рецензия от проф. д-р Ирина Богданова Караджова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Андриана Риск Сурлева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева  -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Величка Николова Транева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дтн Кети Георгиева Пеева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Пенчо Генов Маринов 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. Таня Колева Пенчева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова  -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 13.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Даниела Димитрова Грекова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.04.2021 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Икономически риск при морски инциденти за Българския черноморски туристически продукт”, докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Яна Вангелова Вангелова
Научни ръководители:
проф. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
доц. д-р Златина Калудова Караджова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Яна Вангелова Вангелова
3. Рецензия от проф. д-р Галина Георгиева Куртева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Стоян Транев Транев - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Милен Иванов Балтов - външен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член
7. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 28.04.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 08.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Любина Рачева Тодорова, дм
2. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Албена Тодорова Златарева, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Делян Пенев Делев, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Петров Петров, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.04.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
2. Авторска справка за научните приноси в списъка с публикации, представени като хабилитационен труд на д-р Ася Андрианова Консулова Кирова, дм
3. Рецензия от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм 
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. Камен Петров Канев, дмн, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антония Йорданова Атанасова
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.03.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Вътрешни болести“, обявен в ДВ, бр. 90/20.10.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Петя Каменова Петкова, дм
2. Авторска справка (резюмета) на избрани публикации на д-р Петя Каменова Петкова, дм
3. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Светлин Недков Цонев, дм
4. Рецензия от проф. д-р Добрин Йотков Василев, дм - на български и английски език - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Милена Станева Станева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дм, дмн
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Снежанка Томова Тишева, дмн -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм
- на български и английски език - външен член
9. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 25.02.2021 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011