Процедури по конкурси

Печат

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление (отчетност, оценка и управление на инвестициите)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Велика Бинева Бинева
2. Рецензия от проф. д-р Стела Атанасова Тодорова - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Иван Тенев Димитров - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Захари Радев Дичев - външен член
6. Становище от доц. д-р Младен Димитров Тонев - външен член
7. Становище от доц. д-р Николай Милчев Милев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Христина Петкова Михалева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 29.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка за приносите в научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Мария Стоянова Дишкова
3. Рецензия от проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова - външен член
4. Рецензия от доц. дпн Веска Иванова Шивачева - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Георги Добрев Петров - външен член
6. Становище от проф. д-р Нели Илиева Бояджиева - външен член
7. Становище от проф. д-р Тодор Димитров Минев - външен член
8. Становище от доц. д-р Елена Георгиева Дичева - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Тинка Димитрова Иванова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Справка на научните приноси на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
3. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
4. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Минчо Николов Полименов
5. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
6. Рецензия от доц. д-р Красимир  Владимиров Александров - външен член
7. Становище от проф. д-р Марин Найденов Нешков - външен член
8. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
9. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
10. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
11. Становище от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член

Дата на публикуване на сайта 18.12.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на възможността за използване на алуминийсъдържащи промишлени отпадъци в производството на керамични материали с различно предназначение”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Милена Иванова Иванова
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Милена Иванова Иванова
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Иван Господинов Чомаков - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 19.12.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 01.12.2017 г.

Списък на научните трудове, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност 01.06.02 „Зоология“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Списък на научните трудове на гл. ас. д-р Светла Йорданова Далакчиева
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Денев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков  - външен член
4. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Борис Владимиров Бакалов - външен член
7. Становище от доц. д-р Борис П. Николов - външен член
8. Становище от доц. д-р Донка Димитрова Тодорова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
2. Резюме на научната продукция на гл. ас. д-р Златка Александрова Димитрова
3. Рецензия от проф. дпн  Антоанета Иванова Момчилова  - външен член
4. Рецензия от проф. дпн Магдалена Костадинова Глушкова  - външен член
5. Становище от проф. дпн Елеонора Михайлова Милева - външен член
6. Становище от проф. д-р Наталия Иванова Витанова - външен член
7. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Радка Тодорова Джендова - вътрешен член
9. Становище от доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на обучението по математика в богата на технологии среда), обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
2. Описание на научните трудове на доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева
3. Рецензия от проф. д-р  Борислав Йорданов Лазаров  - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Марга Янкова Георгиева - външен член
5. Рецензия от проф. д-р Коста Андреев Гъров - външен член
6. Становище от проф. дпн Сава Иванов Гроздев - външен член
7. Становище от проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янка Димитрова Стоименова - външен член
9. Становище от доц. д-р Надежда Ангелова Калоянова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“, обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
2. Рецензия от акад. проф. дтн Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Людмил Георгиев Даковски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от член-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от доц. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Людмила Кузманова Димитрова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 16.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“, обявен в ДВ, бр.56/11.07.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси на доц. д-р Ирена Георгиева Марковска
2. Рецензия от проф. дхн Веселин Василев Димитров - външен член
3. Рецензия от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Александър Живков Караманов - външен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Петко Танев Димитров - външен член
8. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член

Дата на публикуване на сайта 15.11.2017 г.

Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез на аерогел на база SiO2”, научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", шифър 02.10.12, професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Петър Иванов Иванов
Научни ръководители:
проф. д-р Богдан Илиев Богданов
доц. д-р Янчо Христов Христов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Петър Иванов Иванов
3. Рецензия от проф. д-р Милко Генов Йорданов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - външен член
5. Становище от доц. д-р Димитър Петров Георгиев - външен член
6. Становище от доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.06.2017 г. от 11:00 ч., хале Силикати, ФТН

Дата на публикуване на сайта 13.06.2017 г.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011