Магистърски програми

 

 МАРКЕТИНГ-МЕНИДЖМЪНТ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение – 3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Целта на обучението по специалността е да осигури знания и практически умения в областта на маркетинг мениджмънта, маркетинговите информационни системи, логистичния мениджмънт, международни валутно-финансови отношения, директен маркетинг и реклама, маркетингово поведение на предприятието, финансов инженеринг и маркетингов контролинг.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 - мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление и маркетинг;
- ръководители и функционални специалисти на маркетингови отдели.

нагоре

 КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ
 

Професионално направление – 3.8 Икономика
Срок на обучение:
- 3 семестъра за завършили професионално направление Икономика
- 4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки

Прием след завършена бакалавърска степен

Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по корпоративен маркетинг

Целта на обучението по специалността е да осигури знания и практически умения в областта на маркетинга, маркетинговите информационни системи, конкурентно позициониране на фирмата на пазара, директен маркетинг и реклама, маркетингово поведение на предприятието, управление на дистрибуционните канали.

Завършилите могат да заемат следните длъжности:
- специалисти по Маркетинг в звената на търговските дружества и предприятия на различни нива от управлението;
- консултанти и експерти по маркетинг;
- дистрибутори, спедитори, търговски представители, дилъри;
- в различни структури на държавната администрация;
- специалисти по логистика;
- маркетингови изследователи;
- специалисти по реклама и връзки с обществеността.  

нагоре

 МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ
 
Професионално направление – 3.8 Икономика
Срок на обучение
4 семестъра за завършили професионално направление Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием - след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по маркетинг и комуникации
Целта на обучението е да даде фундаментални научни знания, необходими за съвременните нужди на пазара на труда на специалиста, в областта на :
- маркетинга;
- интегративните и стратегическите аспекти на маркетинга;
- маркетинговите изследвания;
- конкурентното позициониране на фирмата на пазара;
- директен маркетинг и реклама;
- маркетинговото поведение на предприятието;
- управлението на дистрибуционните канали;
- комуникативната компетентност и комуникационните технологии;
- основите на водене на преговори;
- основите на рекламирането и връзките с обществеността;
- потреблението като дискурс и комуникация.
В курса на обучението се получават умения за:

- проучване и анализиране на потребителски и индустриални пазари;
- осъществяване на маркетингови изследвания;
- управление на комуникационния процес на фирма;
- гъвкаво прилагане на усвоените знания в различни професионални ситуации;
- развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени;
- информиране за основните характеристики на предлаганите стоки, услуги и тяхната обществена приемливост;
- разпространяване на информация за дейността на фирмата, за нейните стоки, услуги и др.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

- специалисти по маркетинг в звената на търговските дружества и предприятия на различни нива от управлението, както и в различни структури на държавната администрация;
- консултанти и експерти по маркетинг;
- дистрибутори, спедитори, търговски представители, дилъри;
- специалисти по бизнес комуникации;
- маркетингови изследователи;
- специалисти по реклама и връзки с обществеността.

нагоре

 БИЗНЕС- АДМИНИСТРАЦИЯ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като технология на управлението, управление на бизнес процесите в организацията, проектиране на системи за управление, логистичен мениджмънт, конфликтология на бизнеса, трудово и осигурително право и анализ на риска на инвестиционни проекти.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

- мениджъри и функционални специалисти по управление на търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление;
- ръководители на звена от различните нива от управлението

нагоре

 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението акцентира върху основни сфери като международния маркетинг, международния контролинг, международната логистика, валутно застраховане и митнически контрол, предприемаческия риск в международния бизнес и др.
Магистърската програма е предназначена за специалисти, които търсят реализация в търговски дружества, предприятия и звена от държавната и общинска администрация с международна ориентация, в областта на външната търговия, международния транспорт и спедиторската дейност, международния туризъм и др.

нагоре

 ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението цели да подготви специалисти в областта на финансовия мениджмънт на предприятието, да формира умения за разработване и реализация на план за управление на финансирането, управление на портфейла и разходите, бюджетиране на бизнеса, финансови деривати, социално и пенсионно осигуряване, финансовия риск, анализ на риска на инвестиционните проекти и паричен мениджмънт.
Завършилите могат да се реализират като финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, по управление на данъците, търговски банки, небанкови институции и др.

нагоре

 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 

Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Основна цел на обучението по магистърска програма “Корпоративен мениджмънт” е да подготви високо квалифицирани управленски кадри, които използвайки знанията си по мениджмънт, да решават конкретни практически проблеми от организацията и управлението на организациите от стопанския и нестопанския сектор, както и да създават и управляват самостоятелен бизнес. Обучението обхваща следните дисциплини:
- Технология на корпоративното управление
- Управление на веригата на доставките
- Анализ на риска на инвестиционните проекти
- Корпоративен счетоводен анализ
- Управление на разходите
- Мениджмънт на бизнес процесите
- Паричен мениджмънт
- Конфликтология на бизнеса
- Оперативен корпоративен мениджмънт
Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението, поради което могат да заемат следните длъжности:
- професионални мениджъри и функционални специалисти по управление в стопански и нестопански организации, както и на звена от държавната и общинска администрация;
- консултанти и експерти по управление;
- ръководители на звена на различни нива от управленската йерархия;
- предприемачи, изграждащи и управляващи собствен бизнес.

нагоре

 БИЗНЕС ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Обучението цели да подготви специалисти в областта на финансовия мениджмънт на предприятието, да формира умения за разработване и реализация на план за управление на финансирането, управление на портфейла и разходите, бюджетиране на бизнеса, финансови деривати, социално и пенсионно осигуряване, финансовия риск, анализ на риска на инвестиционните проекти и паричен мениджмънт. Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 

- Предприемачи, изграждащи собствен бизнес;
- Мениджъри и функционални специалисти по управление на предприятията, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, предприятия и звена от държавната и общинска администрация;
- Консултанти и експерти по управление и предприемачество;
- Ръководители на звена от различни нива от управлението и други

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили други професионални направления
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Основната цел на обучението е придобиването на знания за компетентно управление на организациите в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси:

 

- Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси
- Мениджърски умения и компетентност, коучинг;
- Кризисен мениджмънт и управление на промяната;
- Управление на екипи;
- Психологически аспекти на управлението на човешките ресурси (УЧР);
- Бизнес комуникации;
- Финансово-счетоводни аспекти на УЧР;
- Анализ и проектиране на системи за заплащане;
- Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и др.

В резултат на обучението студентите ще придобият ключовите умения за бъдещето, които работодателите ще търсят и ще желаят да развиват в сътрудниците си:

- Лидерство и управление на хора;
- Управление на взаимоотношенията със сътрудниците;
- Умения за управление на хора дистанционно;
- Гъвкавост и мобилност на талантите;
- Иновации и умения, свързани с тях;
- Умения за оказване на влияние;
- Умения за участие в екипи, които постигат високо изпълнение;
- Умения за управление на промяната;
- Умения за сътрудничество и др.

Завършилите придобиват управленски знания и умения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В резултат на това те ще могат да се реализират професионално като ръководители на стопански и нестопански организации, като специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и др.

нагоре

 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR)
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Икономика, Туризъм, Педагогика, Хуманитарни, Природни и Технически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление

Обучението цели да подготви високо квалифицирани специалисти, които ползвайки знанията си в областта на управлението на човешките ресурси и на връзките с обществеността (PR), да могат да решават конкретни практически проблеми, свързани с човешките ресурси и връзките с обществеността в организациите от стопанския и нестопанския сектор. Акцентира се на основните аспекти на връзките с обществеността, финансово-счетоводните аспекти на управлението на човешките ресурси, разрешаването и управлението на конфликтите в организацията, комуникационната политика и деловите контакти, контролинга на персонала, бизнес етиката и корпоративната социална отговорност, административния и бизнес протокол, правното обезпечение на връзките с обществеността, измерването на трудовата дейност, речевата и писмена култура, анализа на работното време и заплащането на труда, управлението на бизнес процесите в организацията и тийм билдинг.
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 

- Високо квалифицирани специалисти със знания и компетентност за изграждане на професионален подход към работата с хора в организациите, тяхното обучение и развитие, както и с контактните аудитории на организацията.;
- Функционални специалисти в звената по управление на човешките ресурси и връзките с обществеността;
- Консултанти и експерти по управление на човешките ресурси и връзките с обществеността;
- Ръководители на звена от различни нива от управлението;
- Специалисти, владеещи убеждаващата комуникация, за постигане на ефективно управление на човешките ресурси и връзките с обществеността на организацията (PR).

нагоре

 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение:  3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление и Икономика.

Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа или държавен изпит.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Основна цел на обучението в програмата е да формира знания за това как е изградена и функционира администрацията като цяло и като отделни административни организации, както и каква е връзката между право и администрация, и икономика и администрация. Акцентира се на основните аспекти в публичната администрация, основите на административното право и административния процес, местното самоуправление и местната администрация, бюджетите и бюджетните процедури, управлението на риска, управлението на проекти, на местните финанси и бюджети, особеностите на държавната служба и държавните служители, сравнителната публична администрация, финансовия анализа на публичния сектор, алтернативните източници за финансиране на публичната администрация, административния контролинг, административния режим на териториалното устройство и общинската собственост.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират като висококвалифицирани специалисти за:

 

- кариера в държавната служба и държавните и общински институции;
- професионална кариера в специализираните администрации: полицейска, военна, администрация за управление на кризи, данъчна и бюджетна администрация, митническа администрация, администрация в опазването на околната среда;
- работа в и с международни и европейски институции;
- мениджърски и експертни длъжности в управление на икономиката, стопански анализ, бизнес стратегии;
- ръководни и експертни длъжности по управление на проекти в публичния сектор;
- политическа и професионална кариера в местното управление, местното самоуправление и местната администрация;
- други ръководни и експертни длъжности в администрацията на обществения и частния сектор.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение– 4 семестъра за завършили професионални направления Социални, Хуманитарни и Педагогически науки
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовно и задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по стопанско управление
Целта на обучението по специалността е да осигурят знания и практически умения за управление на организации в образованието, културата и изкуството.
Завършилите могат да се реализират професионално като ръководители или мениджъри на различни нива на организации в образованието, културата и изкуството; като преподаватели и научноизследователски кадри; като експерти в публични и частни организации в образованието,културата и изкуството;като специалисти при опазването на културно-историческото наследство; като консултанти по разработването и реализацията на международни и национални проекти в сферата на образованието, изкуството и културата.

нагоре 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение– 4 семестъра
Прием след завършена ОКС „Бакалавър” или „Магистър” от области:
- социални, стопански и правни науки;
- природни науки, математика и информатика;
- технически науки;
- аграрни науки и ветеринарна медицина

Форма на обучение - задочно
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по „Стопанско управление”- „Управление на европейски проекти”
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 

- проектни мениджъри и функционални специалисти по управление на проекти и процеси по усвояване на европейски структурни и кохезионен фондове;
- ръководители на структури и проекти, консултанти и експерти по управление на проекти от оперативните програми, финансирани от ЕС;
- специалисти и ръководители за управление на проекти в стопански и нестопански, общински, регионални и национални неправителствени и държавни структури.

нагоре

 ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение– 4 семестъра
Прием за кандидати:
1. Бакалаври и магистри от всички професионални направления

Форма на обучение - редовна и задочна модулна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър здравен мениджмънт
Завършилите могат да заемат следните длъжности:

 

- мениджъри и функционални специалисти по управление на здравни заведения и организации от здравната и социална сфера;
- рконсултанти и експерти по управление на здравни заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище;
- ръководители на звена от различните нива от управлението на здравеопазването и социалната сфера;
- специалисти и ръководители от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси.

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ПРИ ДОБИВА, ТРАНСПОРТА И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА НЕФТ И ГАЗ
 
Професионално направление – Администрация и управление
Срок на обучение– 4 семестъра

нагоре

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Администрация и управление и Икономика.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичните познания по туризъм в областта на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма. Специално внимание се отделя на стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите специалността могат да намерят реализация в управлението на предприятията, организации в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и др.

нагоре 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на финансите, международните валутни отношения, туристическата анимация, туристическите панаири и борси, стопанския анализ, управлението на туризма, икономиката на хотела и ресторанта, туроператорската и транспортна дейност, алтернативните видове туризъм и бизнес планирането в туризма. Специално внимание се отделя на управлението на качеството в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт, контролинга, конфликтологията, франчайзинга и управление на приходите в туризма, стратегическото управление, външноикономическите стратегии на туристическите организации, както и на насърчаването на продажбите в туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре

 МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение3 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Обучението акцентира върху основни сфери като маркетингови информационни системи, международен маркетинг, маркетингов мениджмънт в туризма, маркетингово управление на туристическото предприятие, маркетингов контролинг в туризма и връзките с обществеността в туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре 

 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
3 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
– 4 семестъра за завършили професионални направления Администрация и управление и Икономика
Прием след завършена бакалавърска степен
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Обучението акцентира върху основни сфери като стратегическото управление в туризма, прогнозиране и конюнктура на туристическите пазари, допълнителните услуги в туризма, контролинг и логистика в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт и Европейските фондове и развитието на туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре 

 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС - за окс „Професионален бакалавър по туризъм”
 
Професионално направление – Туризъм
Срок на обучение
4 семестъра за завършили професионално направление Туризъм.
Прием след завършена степен професионален бакалавър по туризъм
Форма на обучение - редовна и задочна
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър по туризъм
Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на финансите, международните валутни отношения, туристическата анимация, туристическите панаири и борси, стопанския анализ, управлението на туризма, икономиката на хотела и ресторанта, туроператорската и транспортна дейност, алтернативните видове туризъм и бизнес планирането в туризма. Специално внимание се отделя на стратегическото управление в туризма, прогнозиране и конюнктура на туристическите пазари, допълнителните услуги в туризма, контролинга и логистиката в туризма, управление на конкурентоспособността на туристическия продукт и Европейските фондове и развитието на туризма.
Завършилите могат да заемат следните длъжности: мениджъри и функционални специалисти в управлението и маркетинга на търговските дружества и предприятия в туризма, консултанти и експерти по управлението на организации в областта на маркетинга в туризма и ръководители на предприятия и звена на организации в областта на туризма.

нагоре 

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА/
 
Професионално направление – ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”
Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Специалистите с квалификационно наименование "Магистър по Индустриален мениджмънт" са предназначени за производствено-технологична, научно-изследователска, проектанска, конструкторска и организационно-управленска дейност в областта на химията, технологията и управлението на производството в промишлеността в съответствие с получената специализация.
Те могат да работят като функционални специалисти, линейни ръководители във фирмите на отрасъл във фирмите на отрасъл промишленост, в техните поделения и структурни звена или да заемат мениджърски длъжности.
Специалистите, завършили специалността „Индустриален мениджмънт” трябва да знаят основите на общоинженерните и общоикономическите дисциплини в обем, необходим за решаване на производствено-технологични, управленски и изследователски задачи в промишлеността.

Специалистът от специалността „Индустриален мениджмънт” трябва да притежава следните конкретни умения:

 

 • Да планира и организира провеждането на технологичните процеси, като обезпечава получаването на продукти с необходимите експлоатационни свойства, да избира оптимални условия за реализирането на тези процеси;
 • Да може да прави икономически анализ, оценка и избор на варианти при вземане на управленски решения за организиране на производството;
 • Да организира от научни позиции собствената и тази на колектива дейност;
 • Да анализира условията и режима на работа на технологичните линии, инсталации, машини и апарати, да работи върху тяхното оптимизиране и повишаване ефективността от работата им;
 • Да провежда научни изследвания в съответната област, в лаборатории, опитно-промишлени и промишлени условия, да обработва и анализира получените резултати и да дава оценка на икономическата ефективност от внедрените технологични решения и проекти;
 • Със средствата на научно-техническата информация да следва съвременните световни тенденции в областта на организацията и управлението на производството, като се стреми да внедрява новостите в практиката;
 • Да разработва и прилага икономико-математически методи и модели;
 • Да използва ЕИТ и други съвременни средства при вземане на управленски решения;
 • Самостоятелно да ползува литература на чужди езици;
 • Да извършва компетентна стопанско-организаторска и административно-управленска дейност;
 • Да разкрива и оценява тенденции в преструктурирането и технологичното обновяване на производството в съответствие с челния опит.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН/
 
  Професионално направление: ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
  по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
  Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”
  Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР”
 
Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Индустриален мениджмънт" по магистърска програма: „Инженерен дизайн“ е да се подготвят да работят като промишлени дизайнери с практическа реализация в разнообразни сфери на дизайна, като: дизайн-студии, производствени предприятия и фирми, научно¬изследователски, проектантски и консултантски институти, услуги, бизнес и предприемаческа дейност, финансово-икономическите сфери, рекламата, печатно-издателската дейност, приложните изкуства; бизнес-информацията; в реализацията на дизайн-програми; като водещи професионалисти, способни да решават самостоятелно или в творчески екипи разнообразни художествени, ергономични и технически задачи, независимо от типа и сферата им; както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.
Специалността е предназначена за лица, завършили:
ОКС „професионален бакалавър“ от направление 5.13
или
ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от следните области: 1.ПН (1.2.; 1.3.); 3.СН (3.1. 3.4.; 3.7.; 3.8.; 3.9.); 4.ПН (4.6.); 5. ТН.

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки; /
 
 

Професионално направление: ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО;
по специалност: “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”;

Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР”;
Професионална квалификация: “МАГИСТЪР ПО ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Срок на обучение: 4 семестъра след ОКС "Бакалавър" или "Магистър" от области 3 СН (3.5, 3.7, 3.8), 4 ПН (4.2), 5 ТН (5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.13) и 9 СО (9.1, 9.2)

Форма на обучение: задочно

Учебен план - виж
П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Алтернативни и възобновяеми източници на енергия; /
 
 

Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Индустриален мениджмънт" по магистърска програма: „Алтернативни и възобновяеми източници на енергия” е да се подготвят да работят като висши ръководни кадри в научни, научно­изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

Обучението на магистрите по индустриален мениджмънт по магистърска програма: „Алтернативни и възобновяеми източници на енергия”се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" от областите на висше образование “4. Пр.Н (4.1, 4.2), 5. ТН (5.1.; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 5.13), 9. СО (9.1; 9.2)” с цел получаване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в специалността "Индустриален мениджмънт".

Специалната подготовка включва знания по основи на конструирането, физични основи на възобновяемите източници, технология на биогоривата, стратегическо управление, компютърна инженерна графика, машинознание, възобновяеми енергийни източници, алтернативни горива от различни източници, финансов анализ, 3D проектиране, фотоволтаични елементи и системи, контрол на качеството на алтернативните горива, управление и оползотворяване на отпадъците, оценка на инвестиционните проекти и рисков мениджмънт.

Учебен план - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ  /„Компютърни системи и технологии в индустрията“; /
 
Специалност „Индустриален мениджмънт“ Магистърска програма „Компютърни системи и технологии в индустрията“
Основна цел
на обучението на магистрите от специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията" е да се подготвят да работят като ръководни кадри в научни, научно-¬изследователски, проектантски и консултантски институти, предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища, като творчески прилага получените знания в сферата на информационната и комуникационната техника и технологии при оптимално решаване на поставените им задачи;
Обучението на магистрите по индустриален мениджмънт се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" от областите на висше образование “3. СН (3.5; 3.7; 3.8; 3.9), 4. ПН (4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6), 5. ТН (5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.10; 5.11; 5.12, 5.13) и 9. СО (9.1; 9.2)” с цел получаване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в специалността "Компютърни системи и технологии в индустрията".
Специалната подготовка включва знания по производствени технологии, стокознание, производствено-технологичен контрол, екологични аспекти в индустрията, стратегическо управление, в комбинация с новите компютърните системи и съвременните информационни технологии. Предметната насоченост на обучението е свързана с получаването на: Специална подготовка в областта на работа с бази от данни, компютърни мрежи, операционни системи и 3D анимация; Специализираща подготовка в областта на разработването на различни технологични, научно-изследователски и други приложения на компютърните системи.


П Р О Г Р А М А за комплексен държавен изпит - виж

нагоре

 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ /Алтернативни и възобновяеми източници на енергия; /
 
 

Основна цел на обучението на магистрите от специалността "Индустриален мениджмънт" по магистърска програма: „Алтернативни и възобновяеми източници на енергия” е да се подготвят да работят като висши ръководни кадри в научни, научно­изследователски, проектантски и консултантски институти, производствени предприятия и фирми, както и като научно-преподавателски персонал в университети, колежи и специализирани средни училища.

Обучението на магистрите по индустриален мениджмънт по магистърска програма: „Алтернативни и възобновяеми източници на енергия”се базира на добрата широкопрофилна и практическа подготовка на специалистите с висше образование завършили обучение по друга специалност в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" или "Магистър" от областите на висше образование “4. Пр.Н (4.1, 4.2), 5. ТН (5.1.; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10; 5.13), 9. СО (9.1; 9.2)” с цел получаване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в специалността "Индустриален мениджмънт".

Специалната подготовка включва знания по основи на конструирането, физични основи на възобновяемите източници, технология на биогоривата, стратегическо управление, компютърна инженерна графика, машинознание, възобновяеми енергийни източници, алтернативни горива от различни източници, финансов анализ, 3D проектиране, фотоволтаични елементи и системи, контрол на качеството на алтернативните горива, управление и оползотворяване на отпадъците, оценка на инвестиционните проекти и рисков мениджмънт.

Учебен план - виж

нагоре

 ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
 
Професионално направление – Педагогика
Срок на обучение5 семестъра .
Прием след завършена ОКС „Бакалавър” от други професионални направления или ОКС „Професионален бакалавър” от направление „Педагогика” със специалност детски и/или начален учител.
Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър- педагог, детски и начален учител
Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
 • начален учител;
 • детски учител;
 • ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
 • организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
 
Професионално направление – Педагогика
Срок на обучение3 семестъра .
Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
- Социална педагогика;
- Предучилищна и начална училищна педагогика;
- Начална училищна педагогика (и чужд език);
- Предучилищна педагогика (и чужд език).

Форма на дипломиранеЗащита на дипломна работа.
КвалификацияМагистър-педагог, (детски и начален учител или социален педагог)
Звършилите, съобразно базисната си квалификация, придобита в ОКС „Бакалавър”, могат да се реализира в системата на образованието, културата и туризма като:
 • начален учител;
 • детски учител;
 • социален педагог;
 • консултанти в социални и рехабилитационни центрове;
 • консултанти на семейства с деца със специфични образователни потребности;
 • консултанти в екипите за интегриране и училищна адаптация на деца със специфични образователни потребност;
 • директор на детска градина, училище, социални институции, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
 • организатор на дейности в дневни центрове за деца със СОП..

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Социална педагогика” е подготовката на педагози – детски, начални учители и социални педагози, с професионални умения и компетенции за за работа с деца със специфични образователни потребности и /или с хронични заболявания, които се възпитават и обучават в обща образователна среда.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на интегрираното обучения на деца със специални образователни потребности, както и в сферата на извънучилищната дейност за подпомагане на тези деца.

нагоре

  АЛТЕРНАТИВНИ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  

 - Предучилищна  и начална училищна педагогика

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър

нагоре

 

  АЛТЕРНАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  
 - Социална педагогика
 - Предучилищна и начална училищна педагогика
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език).

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, детски и начален учител

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове. *
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите
 - Педагогика;
 - Социална педагогика;
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език);
 - Специална педагогика;

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, детски и начален учител

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - ръководител (директор/помощник директор) на детска градина, училище, ОДК и други помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на дейности за деца в учебно-възпитателни и развлекателни центрове.
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – детски и начални учители, с професионални умения и компетенции за организация и управление на образователната среда в детската градина и началното училище; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците в детската градина и началното училище; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици в институционална образователна среда; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения. Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областта на предучилищното образование и начален етап на основното образование, както и в сферата на неформалната педагогическа дейност.

нагоре

 

  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 1. – 4. КЛАС
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, учител по информационни технологии (начален учител)

Завършилите могат да се реализира в системата на образованието и образователни центрове извън сферата на формалното образование като::
    - начален учител;
    - учител по информационни технологии 1. – 4. клас; ;
    - ръководител на компютърен кабинет;
   - консултант по иновациите в училище;    - консултант по интегриране на технологии в учебния процес;
    - директор на училище, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
    - експерт по методика на обучението по Информационни технологии към РИО.

Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Начална училищна педагогика” е подготовката на педагози – начални учители, с професионални умения и компетенции за формиране на дигитални умения у учениците; организация и реализиране на учебна дейност по Информационни технологии в начален етап на основна образователна степен; използване на съвременни форми, методи и средства на преподаване и учене; прилагане на актуални конструктивистки подходи в обучение, решавайки поставена проблемна ситуации при интегриране на информационни технологии; стимулиране на проява на критично и творческо мислене у учениците.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози успешна адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на формалното образование, както и в сферата на административно-управленски дейности, свързани с технологичната обезпеченост на учебния и административен процес в училище.

 

нагоре

 

  СОЦИЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 2 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  
 - Социална педагогика

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър-социален педагог

Завършилите могат да се реализира като:
    - Експерт в държавни агенции и институции за социални дейности;
    - Експерт в системата на МВР, МОМН, МЗ, МО, МТСП;
    - Експерт в Бюрото по труда;
    - Експерт в обществени и неправителствени организации.
    - Педагог в СИНТ
    - Възпитател в социални институции
    - Педагогически съветник в общообразователното училище
    - Административен ръководител в СИНТ
    - Експерт в Агенция и дирекции “Социално подпомагане”
    - Консултант в социално-педагогическата сфера.
Основна цел на обучението в образователно-квалификационната степен “Магистър” на специалност „Социална педагогика” магистърска програма “Социално-педагогическо консултиране” е да се подготвят висококвалифицирани социални педагози с организационни, практически и управленски умения да реализират социално-педагогическата дейност в социалната сфера.

нагоре

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ НОВ ТИП
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  
 - Социална педагогика

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър-социален педагог

Завършилите могат да се реализират като:
    - Експерт в държавни агенции и институции за социални дейности;
    - Експерт в системата на МВР, МОМН, МЗ, МО, МТСП;
    - Експерт в Бюрото по труда;
    - Експерт в обществени и неправителствени организации.
    - Педагог в СИНТ
    - Възпитател в социални институции
    - Педагогически съветник в общообразователното училище
    - Административен ръководител в СИНТ
    - Експерт в Агенция и дирекции “Социално подпомагане”
    - Проектен мениджър в СИНТ
    - Консултант в социално-педагогическата сфера.

Основна цел на обучението в образователно-квалификационната степен “Магистър” на специалност „Социална педагогика” магистърска програма “Организация на социални институции от нов тип” е да се подготвят висококвалифицирани педагози, социални педагози с организационни, практически и управленски умения да реализират социално-педагогическата дейност в социалните институции от нов тип.

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА В ПУВ И НУВ
 

Професионално направление – Педагогика    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием след завършена бакалавърска степен по специалностите:
 - Социална педагогика
 - Предучилищна и начална училищна педагогика;
 - Начална училищна педагогика (и чужд език);
 - Предучилищна педагогика (и чужд език).

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър- педагог, аниматор (детски и начален учител или социален педагог)

Звършилите, съобразно базисната си квалификация, придобита в ОКС „Бакалавър”, могат да се реализира в системата на образованието, културата и туризма като:
    - начален учител;
    - детски учител;
    - социален педагог;
    - директор на детска градина, училище, социални институции, ОДК и др. помощни звена в сферата на образованието;
    - организатор на спортно-креативни занимания за деца в големи търговски центрове;
    - детски аниматор в сферата на туризма – хотели, ваканционни селища, хижи, зелени училища;
    - аниматор в летни лагери;
    - аниматор в дневни центрове за деца;
    - организатор на свободни спортно-музикални дейности в дневни центрове за деца със СОП.
Цел на обучението в професионално направление 1.2 Педагогика, образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” и „Социална педагогика” е подготовката на педагози – детски, начални учители и социални педагози, с професионални умения и компетенции за организация и управление на свободното време; организация и реализиране на анимативна дейност; използване на съвременни форми, методи и средства, свързани с педагогика на свободното време; прилагане на актуални подходи за педагогическа и психологическа подкрепа на деца и ученици при изпълнение на дейности в свободното време; действие в проблемни ситуации и вземане на творчески решения.
Придобитата професионална квалификация ще позволи на магистрите-педагози адаптация и гъвкава реализация в образователната сфера, най-вече в областите на неформалното образование, както и в сферата на извънучилищната дейност и развлекателната сфера.

нагоре

  ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
 

Професионално направление – Филология    

Срок на обучение – 3 семестъра    

Прием - след завършена бакалавърска степен по специалностите:  

 - Филология

 - Педагогика на обучението по български език и…

Форма на дипломиране –  Защита на дипломна работа

Квалификация – Магистър по филология

Професионална реализация. Получената подготовка позволява на завършилите да се реализират като преподаватели в средните и висшите училища и колежи, научни сътрудници в научноизследователски звена, редактори в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции и др., както и да продължат обучението си в научната и образователна степен „доктор”.

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (тесен профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (тесен прфил) е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професио¬нално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педаго¬гика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се про¬вежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, тяснопрофилираща и спе¬циализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър'' има за основа уменията и компетенциите от подготовката за бакалавърската степен.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"могат да участ¬ват завършилите: образователно-квалификационна степен „бакалавър” на специалността „Български език и история" и/или специалността „История” от професионално направление1.3. Педагогика на обучението по.... , които желаят да задълбочат фундаменталната си подготовка по история в средното училище.

Обучението е с продължителност три семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Главната цел на програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(тесен профил) е подготовката на магистри, профилирани в преподаването на история в средното училище с професионални умения и компетенции да използват и да интерпретират съвременните достижения на историческата наука в обучението по история; да използват съвременните дидактически методи и информационно-комуникативни технологии; да прилагат подходящи психологически техники за общуване и възпитаване на деца и млади хора, както и за справяне с нестандартни ситуации в училищната среда.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

  ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (широк профил)
 

Образователната програмаИновации в обучението по история в средното училище“ (широк профил)е предназначена за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" на специалност „Български език и история" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.... Програмата подготвя специалисти магистри с професионална квалификация „Магистър по Педагогика на обучението по история" за пълноценна реализация в културно-образователната сфера. Обучението за придобиване на ОКС „магистър" се провежда в съгласие с националните стандарти и спецификата на професионалното направление и предлага задълбочено-фундаментална, широкопрофилираща и специализираща подготовка.

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ има за основа уменията и компетенциите, придобити във висшето училище.

В програмата „Иновации в обучението по история в средното училище"(широк профил) могат да участват завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър” от следните области на висшето образование: Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, които желаят да се профилират като учители по история в средното училище.

Обучението е с продължителност четири семестъра и се предлага в редовна и задочна форма.

Възможности за реализация

Магистърът по Педагогика на обучението по история може да се реализира в системата на образованието и културата като:
- Учител по история във всички степени на българското средно училище;
- Експерт по история в организации на местно и национално ниво;
- Организатор на класна и извънкласна/извънучилищна дейност, свързана с обучението по история;
- Специалист в регионален инспекторат по образованието и културата, както и в различни частни и държавни организации:
     - Директор и заместник-директор на училище;
     - Ръководител на методическо обединение;
   - Преподавател и възпитател във всички учебни заведения за деца и ученици със специфични образователни потребности (помощни училища, общежития, интернати, трудово-възпитателни училища и др.)
- Автор на учебници и помагала, рецензент, редактор, издател.

Възможности за допълнителна квалификации

Завършилите магистърска степен педагози-историци могат:
- Да продължат образованието си в друга магистърска програма;
- Да продължат образованието си в образователната и научна степен ,,доктор";
- Да участват в различни форми на обучение през целия живот.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011