Специалности - ОКС Проф. бакалавър

Печат
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

“РЕХАБИЛИТАТОР”

Основни фундаментални дисциплини и практическо обучение по: медико-биологични науки, клинични науки, специални науки (кинезитерапия, масаж, физиотерапия, мануално-мускулно тестуване и др.), хуманитарно-социални науки.
Реализация: осъществяват комплексни висококвалифицирани грижи за лечение, рехабилитация и профилактика на индивидите в социалните групи и общности във всички видове лечебни, лечебнопрофилактични, рехабилитационни, медико-социални заведения в публичния и частния сектор на здравеопазването, както и по домовете.

“ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ”

Основни фундаментални дисциплини и практическо обучение по: медико-биологични науки, хуманитарно-социални науки, специализирани науки (фармакология, фармацевтична химия, технология и токсикология на лекарствените средства, фармакогнозия и др.).
Реализация: осъществяват висококвалифицирани дейности в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и лекарствообслужването на индивидите и социалните общности в рамките на своите компетентности (под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно). Широки възможности за реализация в аптечната мрежа и във фармацевтичната индустрия.
КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

“ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ”

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалността включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на туризма, посредническите дейности, пътническия транспорт, както и солидни езикови знания. В резултат на придобитите знания, завършилите тази специалност могат да се реализират като мениджъри и функционални специалисти в посредническите дейности на туризма; туроператори и туристически агенти; представители на туристически фирми; екскурзоводи в страната и чужбина; аниматори, обменители и др.

“ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА”

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалността включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и солидна професионална подготовка в областта на туризма и специално по хотелиерство и ресторантьорство, както и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на които могат да се реализират като мениджъри и функционални специалисти в хотели и ресторанти от всички категории; функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; мениджъри „фронт офис”.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

“КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Завършилите тази специалност са подготвени да работят в компютърната промишленост, в разработката на програмни средства, диагностициране и оценка на състоянието на компютърни системи и средства на компютърната техника и програмните продукти за тях. Обучението по тази специалност включва общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника; обща и специализирана подготовка по полупроводникови елементи и интегрални схеми, аналогова и цифрова схемотехника, микропроцесорна схемотехника и компютърна техника, компютърни архитектури, бази данни, програмни езици, компютърни мрежи, компютърна графика и мултимедия.
Завършилите специалността са подготвени да работят във всички предприятия и фирми на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Могат да обслужват и компютърна техника със специално предназначение (авиация, флот и специфично армейско предназначение).

“ЕЛЕКТРОНИКА”

Специалността е широкопрофилна, свързана с проектиране, изработване, експлоатация и поддръжка на електронни изделия, устройства и системи. Обучението по тази специалност включва: общотеоретична подготовка по математика, физика, информатика и електротехника; обща и специализирана подготовка по: полупроводникови прибори и интегрални схеми, аналогова и цифрова схемотехника, микропроцесорна и компютърна техника, силова и промишлена електроника, битова електроника, проектиране и конструиране на електронни схеми и устройства. Завършилите специалността получават квалификация за изпълнение на проектантска, конструкторска, производствено - технологична и организационно - управленческа дейност.

“ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Завършилите получават квалификация да работят във всички области на икономиката, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици. Обучението по тази специалност включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, обща икономическа теория и др.; общоинженерна подготовка в областта на общото машиностроене, машинните технологии за производство на машиностроителна продукция; специализирана икономическа подготовка по основите на: счетоводството и финансите на фирмите, управлението и организацията на производството, мениджмънта, маркетинга и бизнес предприемачеството; езикова подготовка и обучение за работа със съвременна офис техника.

“МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”

Завършилите тази специалност са подготвени да решават задачи от: производствено - технически; организационно - управленчески; проектно - конструктивен характер, което им дава възможност за успешна професионална реализация във всички отрасли на промишлеността.
Обучението по тази специалност включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика, теоретична механика, материалознание, информатика и др.; общоинженерна подготовка по основните инженерни науки в областта на машиностроенето; специализирана подготовка, даваща знания за обработка на материалите чрез рязане, металорежещи инструменти и машини, технология на машиностроенето и уредостроенето, технологична екипировка, метрология и управление на качеството, автоматизация на машиностроителното производство; подготовка по отраслов бизнес; маркетинг и мениджмънт на машиностроенето в производствени предприятия и фирми.
На студентите се предоставя възможност за допълнителна специализация в областта на поддържане и диагностика на електропневматични системи по методиката ФЕСТОМАШИНЕКС; програмиране, настройка и поддържане на машини с ЦПУ; автоматизация на инженерния труд – придобиване на умения с приложни програмни продукти Autocad, Autocad Inventor, Autocad Mechanical.

“ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Обучението по специалността включва:
- обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, техническа термодинамика, хидро- и пневмозадвижване, металознание и други основни инженерни науки в областта на машиностроенето;
- специализирана техническа подготовка по теория и конструкция на двигателите с вътрешно горене и автомобила, диагностика и поддържане и ремонт на автомобила, електронни системи за управление на автомобила, технология и организация на автомобилния транспорт, организация и безопасност на движението.
- подготовка по икономика, екология, чужди езици, и работа със съвременни програмни продукти;
- практическа подготовка за работа със съвременна диагностична апаратура и за ремонт на автомобила.
Студентите, обучаващи се в специалност „Транспортна техника и технологии”, се специализират в областта на системи за впръскване на бензин, горивни уредби в дизеловия двигател и електронни запалителни уредби.
Завършилите студенти могат да се реализират като специалисти в областта на организация продажбите на автомобили и резервни части, обслужване и ремонт на двигатели и автомобили, организация и безопасност на движението, товарни и пътнически превози.

“АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА”

Обучението на професионални бакалаври по „Автомобилна електроника“ е предназначено да подготвя кадри за проектиране, ремонт и подръжка на автомобилни електронни системи, които да се реализират и работят в области на автомобилната индустрия и промишленост, в сервизната и проектанската сфера. Автомобилната електроника е съвкупност от задълбочени научно-теоретични знания и практически опит.
Специалистите по „Автомобилна електроника“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността им със следното предназначение: проектантска и конструкторска, монтажна и диагностична работа свързана с датчици, преобразувателни устройства, изпълнителни механизми; електрообзавеждане, електрозадвижване и електронни регулатори в автомобила; характеристики и параметри на електронните системи за двигатели с вътрешно горене; комфортни устройства и системи, поддържащи нормалното функциониране на автомобила.
Специалистите ще получат знания и умения, за да участват в производство на електронни системи за управление на автомобила, проектантска дейност в сферата на производство на автомобили, монтаж и настройка на охранителни системи;
Завършилите образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ на специалността “Автомобилна електроника” трябва да са подготвени да работят в следните области:
- Ръководители и участници във фирми за разработване и производство на електронни автомобилни системи, управление и дизайн на печатни платки;
- Ръководители и участници във фирми за диагностика, ремонт, тунинговане на автомобили и търговска дейност;
- Специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес
Специалистите ще намерят възможности за реализация във всички сфери на електрониката.
Завършилите студенти могат да продължат обучението си образователната и научна степен „магистър“ в Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

“КОМПЮТЪРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”

Обучението на професионални бакалаври по „Компютърен индустриален дизайн“ е предназначено да подготвя кадри, които да се реализират и работят в области на индустриалния, промишления, продуктов и инженерен дизайн. Специалистите по „Компютърен индустриален дизайн“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което определя дейността им със следното предназначение:
- упражняване на проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на индустриалния дизайн;
- проектиране на цялостен дизайн на изделия в области на промишлеността;
- владеене на целия набор от технически и художествени средства за проектиране и дизайн.
Завършилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ на специалността “Компютърен индустриален дизайн” трябва да са подготвени да работят в следните браншове:
- Компютърно проектиране в индустрията;
- Дизайн на пространствени структури;
- Дизайн на изделия за бита и промишлеността;
- Дизайн на интериор и екстериор;
- В областта на графичният дизайн и рекламата;
- Графичен дизайн и информационни визуални системи;
- Мениджъри в проектантски бюра, рекламни отдели.
Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образо-вателна квалификационна степен „магистър“ в Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011