Семестриални такси - уч. 2023/2024 г.

Начин на плащане

На основание чл. 22, ал. 2, т.3 от Правилника за учебната дейност, семестриалната такса се заплаща до 1 седмица след началото на семестъра!

Всички семестриални такси се заплащат само по банков път!

Банкова сметка
Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за задължено лице се изписва ИМЕТО (собствено, бащино и фамилно), и ЕГН на студента.

Ако вносителят е друго лице, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва името на студента, за когото се отнася плащането.

В основание за плащане се изписва:

  • “ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”;
  • За кой семестър е плащането;
  • Специалност;
  • Вид обучение: редовно / задочно.

Бакалавър

Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Акушерка 500 500 500 500 500 500 500 500
Биотехнологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Българска филология 400 400 400 400 400 400 400 400
Български език и история освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Екология и екологичен мениджмънт - - - - - - освободени от такса освободени от такса
Екология и опазване на околната среда освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Електроника 400 400 400 400 400 400 400 400
Здравен мениджмънт - - - - - - - -
Индустриален мениджмънт 400 400 400 400 400 400 400 400
Инженерни материали - - - - - - - -
История и философия освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Компютърни системи и технологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Лекарски асистент 500 500 500 500 500 500 500 500
Маркетинг - - - - - - - -
Медицинска електроника - - 400 400 400 400 - -
Медицинска сестра 500 500 500 500 500 500 500 500
Начална училищна педагогика и чужд език 400 400 400 400 400 400 400 400
Предучилищна и начална училищна педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Предучилищна педагогика и чужд език 400 400 400 400 400 400 400 400
Софтуерно инженерство 400 400 400 400 400 400 400 400
Социална педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Стопанско управление - - - - - - - -
Техника и технологии в транспорта 400 400 400 400 400 400 400 400
Технология на нефта и газа - - - - - - - -
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали - - - - - - - -
Туризъм 300 300 300 300 300 300 300 300
Химични технологии и психология на кризисните ситуации освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химично инженерство - - освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Химия - - освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Хранителни биотехнологии - - - - 400 400 400 400
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Екология и опазване на околната среда освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Електроника 400 400 400 400 400 400 400 400
Индустриален мениджмънт 400 400 400 400 400 400 400 400
Инженерни материали - - освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Компютърни системи и технологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Медицинска електроника - - - - 400 400 400 400
Неорганични химични технологии - - - - - - - -
Предучилищна и начална училищна педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Софтуерно инженерство 400 400 400 400 400 400 400 400
Социална педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Техника и технологии в транспорта 400 400 400 400 400 400 400 400
Технология на материалите и мениджмънт - - - - - - - -
Технология на нефта и газа - - освободени от такса освободени от такса - - - -
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Туризъм - - - - - - 300 300
Химични технологии - - - - освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химични технологии и психология на кризисните ситуации освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химично инженерство освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Акушерка 2531 2531 2372 2372 2372 2372 - -
Биотехнологии - - - - - - - -
Българска филология
Български език и история
Екология и екологичен мениджмънт
Екология и опазване на околната среда - - - - - - - -
Електроника - - - - - - - -
Здравен мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Инженерни материали
История и психология
История и философия
Компютърни системи и технологии
Лекарски асистент 2531 2531 2372 2372 - - - -
Маркетинг 798.50 798.50 764 764 764 764 - -
Медицинска електроника
Медицинска сестра 2531 2531 2372 2372 - - - -
Начална училищна педагогика и чужд език
Неорганични химични технологии
Предучилищна и начална училищна педагогика 986.50 986.50 - - 1166 1166 - -
Предучилищна педагогика и чужд език
Софтуерно инженерство
Социална педагогика 986.50 986.50 1066 1066 - -
Стопанско управление 862 862 887 887 - - - -
Техника и технологии в транспорта - - - - - - - -
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Здравен мениджмънт 1356.50 1356.50 677 677 677 677 - -
Маркетинг 499.50 499.50 458 458 458 458 560 560
Предучилищна и начална училищна педагогика 595.50 595.50 622 622 622 622 512.50 512.50
Софтуерно инженерство - - - - - - - -
Социална педагогика 595.50 595.50 622 622 622 622 512.50 512.50
Стопанско управление 520.50 520.50 532 532 532 532 384 384
Техника и технологии в транспорта - - - - - - - -
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали - - - - - - - -
Туризъм 465 465 467 467 467 467 392.50 392.50
Химични технологии - - - - - - - -
Химично инженерство - - - - - - - -

Магистър

Специалност Семестър
I II III VI
Анализ и контрол на храните - тесен профил 425 425
Анализ и контрол на храните - широк профил 425 425
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил 440 440
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил 440 440
БФ - Езикът и литературата - културологични проекции 425 425
Екология и екологичен мениджмънт - тесен профил 450 450
Екология и екологичен мениджмънт - широк профил 450 450
Екология и опазване на околната среда - тесен профил 450 450
Екология и опазване на околната среда - широк профил 450 450
Електроника - тесен профил 425 425
Електроника - широк профил 425 425
Електротехника - широк профил 425 425
Изкуствен интелект и виртуална реалност 425 425
ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил 425 425
ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки 425 425
ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен профил 425 425
ИМ - Управление на органични индустриални производства - широк профил 425 425
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен профил 450 450
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - широк профил 450 450
Компютърни системи и технологии – широк профил 425 425
Медицинска химия - тесен профил 450 450
Медицинска химия - тесен профил 450 450
Органични химични технологии - 3 семестъра 450 450
Софтуерни технологии 425 425
Софтуерно инженерство 425 425
Технология на водата - тесен профил 450 450
Технология на водата - широк профил 450 450
Технология на материалите и материалознание - тесен профил 450 450
Технология на материалите и материалознание - широк профил 450 450
Технология на неорганичните вещества - тесен профил 450 450
Технология на неорганичните вещества - широк профил 450 450
Технология на нефта и газа - 2 семестъра 450 450
Технология на нефта и газа - 3 семестъра 450 450
Технология на нефта и газа - 4 семестъра 450 450
Технология на силикатите - тесен профил 450 450
Технология на силикатите - широк профил 450 450
Химични технологии и психология на кризисните ситуации - 2 семестъра 450 450
Химични технологии и психология на кризисните ситуации - 4 семестъра 450 450
Химично инженерство - тесен профил 450 450
Химично инженерство - широк профил 450 450
Храни, хранене, диететика - тесен профил 425 425
Храни, хранене, диететика - широк профил 425 425
Специалност Семестър
I II III VI
Анализ и контрол на храните - тесен профил 853 853
Анализ и контрол на храните - широк профил 853 853
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен профил 735.50 735.50
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил 735.50 735.50
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил 566 566
БФ - Езикът и литературата - културологични проекции 755.50 755.50
Екология и екологичен мениджмънт - широк профил 993 993
Екология и опазване на околната среда - широк профил 993 993
Електроника - широк профил 867 867
Електротехника - широк профил 867 867
Здравен мениджмънт - тесен профил 735.50 735.50
Здравен мениджмънт - широк профил 735.50 735.50
Изкуствен интелект и виртуална реалност 831 831
ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил 932 932
ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки 932 932
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен профил 932 932
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - широк профил 932 932
Компютърни системи и технологии – широк профил 831 831
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен профил 524.50 524.50
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил 524.50 524.50
Органични химични технологии - 3 семестъра 824 824
ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас 595.50 595.50
ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ 595.50 595.50
ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика 595.50 595.50
Предучилищна и начална училищна педагогика 595.50 595.50
Софтуерни технологии 831 831
Софтуерно инженерство 831 831
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра 545.50 545.50
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил 545.50 545.50
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - тесен профил 545.50 545.50
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил 545.50 545.50
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - тесен профил 545.50 545.50
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил 545.50 545.50
Техника и технологии в транспорта - тесен профил 795.50 795.50
Технология на водата - тесен профил 824 824
Технология на водата - широк профил 824 824
Технология на материалите и материалознание - широк профил 791.50 791.50
Технология на неорганичните вещества - тесен профил 824 824
Технология на неорганичните вещества - широк профил 824 824
Технология на нефта и газа - 2 семестъра 824 824
Технология на нефта и газа - 3 семестъра 824 824
Технология на нефта и газа - 4 семестъра 824 824
Технология на силикатите - тесен профил 824 824
Технология на силикатите - широк профил 824 824
Туризъм - Международен туризъм 490 490
Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация 490 490
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър 490 490
Туризъм - Управление на туризма - широк профил 490 490
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър 490 490
Химично инженерство - тесен профил 824 824
Химично инженерство - широк профил 824 824
Храни, хранене, диететика - тесен профил 853 853
Храни, хранене, диететика - широк профил 853 853

Магистър - Медицина

Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII IX X
Медицина 3656 3656