Семестриални такси - уч. 2023/2024 г.

Начин на плащане

На основание чл. 22, ал. 2, т.3 от Правилника за учебната дейност, семестриалната такса се заплаща до 1 седмица след началото на семестъра!

Всички семестриални такси се заплащат само по банков път!

Банкова сметка
Банка ДСК - клон Бургас
IBAN: BG90STSA93003100001100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Във вносната бележка за задължено лице се изписва ИМЕТО (собствено, бащино и фамилно), и ЕГН на студента.

Ако вносителят е друго лице, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписва името на студента, за когото се отнася плащането.

В основание за плащане се изписва:

  • “ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”;
  • За кой семестър е плащането;
  • Специалност;
  • Вид обучение: редовно / задочно.

Бакалавър

Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Акушерка 500 500 500 500 500 500 500 500
Биотехнологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Българска филология 400 400 400 400 400 400 400 400
Български език и история освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Екология и екологичен мениджмънт - - - - - - освободени от такса освободени от такса
Екология и опазване на околната среда освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Електроника 400 400 400 400 400 400 400 400
Здравен мениджмънт - - - - - - - -
Индустриален мениджмънт 400 400 400 400 400 400 400 400
Инженерни материали - - - - - - - -
История и философия освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Компютърни системи и технологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Лекарски асистент 500 500 500 500 500 500 500 500
Маркетинг - - - - - - - -
Медицинска електроника - - 400 400 400 400 - -
Медицинска сестра 500 500 500 500 500 500 500 500
Начална училищна педагогика и чужд език 400 400 400 400 400 400 400 400
Предучилищна и начална училищна педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Предучилищна педагогика и чужд език 400 400 400 400 400 400 400 400
Софтуерно инженерство 400 400 400 400 400 400 400 400
Социална педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Стопанско управление - - - - - - - -
Техника и технологии в транспорта 400 400 400 400 400 400 400 400
Технология на нефта и газа - - - - - - - -
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали - - - - - - - -
Туризъм 300 300 300 300 300 300 300 300
Химични технологии и психология на кризисните ситуации освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химично инженерство - - освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Химия - - освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Хранителни биотехнологии - - - - 400 400 400 400
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Екология и опазване на околната среда освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Електроника 400 400 400 400 400 400 400 400
Индустриален мениджмънт 400 400 400 400 400 400 400 400
Инженерни материали - - освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Компютърни системи и технологии 400 400 400 400 400 400 400 400
Медицинска електроника - - - - 400 400 400 400
Неорганични химични технологии - - - - - - - -
Предучилищна и начална училищна педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Софтуерно инженерство 400 400 400 400 400 400 400 400
Социална педагогика 400 400 400 400 400 400 400 400
Техника и технологии в транспорта 400 400 400 400 400 400 400 400
Технология на материалите и мениджмънт - - - - - - - -
Технология на нефта и газа - - освободени от такса освободени от такса - - - -
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Туризъм - - - - - - 300 300
Химични технологии - - - - освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химични технологии и психология на кризисните ситуации освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса
Химично инженерство освободени от такса освободени от такса освободени от такса освободени от такса - - освободени от такса освободени от такса
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Акушерка 2372 2372 2372 2372 - - - -
Биотехнологии - - - - - - 450 450
Българска филология
Български език и история
Екология и екологичен мениджмънт
Екология и опазване на околната среда - - - - - - - -
Електроника - - - - - - - -
Здравен мениджмънт
Индустриален мениджмънт
Инженерни материали
История и психология
История и философия
Компютърни системи и технологии
Лекарски асистент 2372 2372 - - - - 1500 1500
Маркетинг 764 764 764 764 - - 560 560
Медицинска електроника
Медицинска сестра 2372 2372 - - - - 1500 1500
Начална училищна педагогика и чужд език
Неорганични химични технологии
Предучилищна и начална училищна педагогика - - 1166 1166 - - 600 600
Предучилищна педагогика и чужд език
Софтуерно инженерство
Социална педагогика - - 1066 1066 - - - -
Стопанско управление 887 887 - - - - 560 560
Техника и технологии в транспорта - - - - - - 450 450
Специалност Семестър
I II III IV V VI VII VIII
Здравен мениджмънт 677 677 677 677 - - - -
Маркетинг 458 458 458 458 339.50 339.50 560 560
Предучилищна и начална училищна педагогика 622 622 622 622 512.50 512.50 600 600
Софтуерно инженерство - - - - - - - -
Социална педагогика 622 622 622 622 512.50 512.50 - -
Стопанско управление 532 532 532 532 384 384 560 560
Техника и технологии в транспорта - - - - - - 600 600
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали - - - - - - 600 600
Туризъм 467 467 467 467 392.50 392.50 - -
Химични технологии - - - - - - - -
Химично инженерство - - - - - - - -

Магистър

Специалност Семестър
I II III VI
Анализ и контрол на храните - тесен профил
Анализ и контрол на храните - широк профил
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен профил
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
БФ - Езикът и литературата - културологични проекции
Екология и екологичен мениджмънт - тесен профил
Екология и екологичен мениджмънт - широк профил
Екология и опазване на околната среда - тесен профил
Екология и опазване на околната среда - широк профил
Електроника - тесен профил
Електроника - широк профил
Електротехника - широк профил
Здравен мениджмънт - тесен профил
Здравен мениджмънт - широк профил
Изкуствен интелект и виртуална реалност
ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил
ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки
ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен профил
ИМ - Управление на органични индустриални производства - широк профил
Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен профил
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - широк профил
История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен профил
История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - широк профил
Компютърни системи и технологии – широк профил
Маркетинг - Корпоративен маркетинг - тесен профил
Маркетинг - Корпоративен маркетинг - широк профил
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен профил
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил
Медицинска химия - тесен профил
Медицинска химия - тесен профил
Медицински представител - 3 семестъра
Медицински представител - 4 семестъра
Органични химични технологии - 3 семестъра
Органични химични технологии - 4 семестъра
ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ
ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП маг
ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас
ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ
ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Софтуерни технологии
Софтуерно инженерство
Социална педагогика - Интегрирано обучение на деца със СОП
Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - тесен профил
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил
СУ - Управление на международния бизнес - тесен профил
СУ - Управление на международния бизнес - широк профил
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - тесен профил
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил
Техника и технологии в транспорта - тесен профил
Техника и технологии в транспорта - широк профил
Технология на водата - тесен профил
Технология на водата - широк профил
Технология на материалите и материалознание - тесен профил
Технология на материалите и материалознание - широк профил
Технология на неорганичните вещества - тесен профил
Технология на неорганичните вещества - широк профил
Технология на нефта и газа - 2 семестъра
Технология на нефта и газа - 3 семестъра
Технология на нефта и газа - 4 семестъра
Технология на силикатите - тесен профил
Технология на силикатите - широк профил
Туризъм - Международен туризъм
Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър
Химично инженерство - тесен профил
Химично инженерство - широк профил
Химия на бъдещето
Храни, хранене, диететика - тесен профил
Храни, хранене, диететика - широк профил