Здравно осигуряване на български студенти

За сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40, ал. 1 от ЗЗО, се осигуряват :
  - студентите - редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка /чл.40 ал.3,т.2 от ЗЗО/.

Студенти, редовна форма на обучение, ненавършили 26 г., които работят, получават наследствена пенсия или доход, върху който дължат здравно-осигурителни вноски, не се осигуряват от републиканския бюджет, но попълват задължително декларация за здравно осигуряване.

Студенти, редовна форма на обучение, навършили 26 г., както и студенти, задочна форма на обучение, не се осигуряват от републиканския бюджет.

При записване в първи курс, както и за всеки следващ курс, се попълва декларация за здравно осигуряване. Такава се попълва и при промяна на декларираните обстоятелства, дори и по време на учебната година, като декларацията се подава лично в сграда УПБ, Електронно-изчислителен център, каб. 1.

При неподаване на декларация за здравно осигуряване, студентът носи лична отговорност.

Студентите следва да се осигуряват до първа дата на държавен изпит/дипломна защита за курса.

Справка за здравноосигурителния статус - тук

Декларация за здравно осигуряване на учащи се във ВУЗ съгл. чл 40(1), т.10 от ЗЗО

Здравно осигуряване на чуждестранни студенти

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са (чл.33 от ЗЗО):

1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

3. чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

4. лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

5. чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България;

6. лицата, извън посочените в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

За сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл.40, ал. 1 от ЗЗО, се осигуряват /чл.40 ал.3.т.2 и т. 3 от ЗЗО/ :

- Студенти – редовно обучение, до навършване на 26 г /чл.40 ал.3.т.2 от ЗЗО/;

- Чуждестранни студенти, редовно обучение, до навършване на 26 г и докторанти, редовно обучение, приети по реда на Постановление на Министерския съвет No103 от 1993 и Постановление на Министерския съвет No228 от 1997г. за приемане на граждани от Република Македония; /чл.40 ал.3. т. 3 от ЗЗО/

Следователно, за да бъдат осигурявани от републиканския бюджет, за чуждестранните студенти трябва да бъдат изпълнени едновременно:

1. Попадат в обхвата на чл. 33 от ЗЗО

2. Чл. 40, ал.3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО

Задължени лица, които не притежават ЕГН или ЛНЧ, и не подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ се вписват в регистъра на НАП, като на лицата се издава служебен (идентификационен) номер от регистъра на НАП. Едва след получаване на този номер, чуждестранните студенти могат да подават декларация за здравно осигуряване.
При получаване на личен номер на чужденец, студентът следва лично да се регистрира в НАП, като носите документа за регистрация и копие на личната карта.
Ако по време на следването студентът получи българско гражданство, с български единен граждански номер, следва да уведоми за това университета.

При записване на всеки следващ курс, се попълва здравна декларация. Такава се попълва и при промяна на декларираните обстоятелства, дори и по време на учебната година, като декларацията се подава лично в сграда УПБ, каб. 1. При неподаване на декларация за здравно осигуряване, студентът носи лична отговорност.

Студенти, редовна форма на обучение, навършили 26 г. възраст, както и студенти, задочна форма на обучение, не се осигуряват от републиканския бюджет.

Студентите следва да се осигуряват до първа дата на държавен изпит/дипломна защита за курса.