МАНДАТНА ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС,

2019-2023 г. 

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

2019 – 2023 г. 

Визия: Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас да продължи да утвърждава своята роля на основен образователен, научен и културен център в Югоизточния регион, конкурентен на национално и международно ниво.

Цели: 

 • Университетът да продължи да осигурява високо качество на образованието, което да позволява на завършилите да бъдат конкурентоспособни на съвременния пазар на труда и имат успешна професионална, и научна реализация;
 • Образователните програми на Университета да покриват водещите национални и европейски стандарти за качество;
 • В Университета да се прилагат и развиват добри практики в развитието на научни и образователни проекти в отговор на обществените цели и очаквания;
 • Университетът да разширява своята роля на лидер в ключовите проекти за развитие на региона.

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

 • Приемственост на целите и приоритетите;
 • Гарантиране на академичната свобода и развитие на преподавателите и студентите на Университета;
 • Ефективно и прозрачно управлението в дух на диалогичност и академичност;
 • Уважение на личността;
 • Развитие на чувството за принадлежност към академичната общност;
 • Широко участие   на   ръководителите   на    основни   звена   в    управлението   на Университета;
 • Стимулиране на новаторството и предприемаческото поведение;
 • Стриктно спазване на законите на Република България, правилниците на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас и решенията на органите за управление на Университета.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

2019 – 2023 г. 

Развитие на кадровия потенциал 

Академичният състав е основният ресурс и двигател за развитието на всяко висше учебно заведение. Всеки член на академичния екип на Университета трябва да бъде зачитан и уважаван, като бъдат справедливо отчитани и признавани приносите, и значимостта на всеки. Основните дейности, свързани с развитието на академичния състав са: 

 • Създаване на оптимални условия за развитие и кадрово израстване на мотивиран академичен състав;
 • Създаване на условия и възможности за непрекъсната квалификация и преквалификация на преподавателите, както и на широк спектър от специализации, необходими за кариерното развитие на преподавателите;
 • Разширяване на възможностите за вътрешна и външна мобилност на преподавателите;
 • Продължаване процесът на „подмладяване“ на преподавателския състав при съхраняване приемствеността между поколенията;
 • Възможност за утвърдени хабилитирани преподаватели да продължат да работят по национални и международни проекти, и да подпомагат учебния процес.

Развитие на ресурсите (материални, финансови, трудови) 

Основната предпоставка за успешно развитие на Университета е създаване на добри условия за работа, обучение и развитие на образователна и научна дейност чрез оптимизиране на материалните, финансови и трудови ресурси, с които разполага висщето училище. 

 • Устойчиво взаимодействие с държавната и общинска администрация;
 • Подобряване на материалната база за осигуряване на конкурентна среда чрез проектно финансиране;
 • Осигуряване на прозрачност и публичност при управление имотите на Университета.
 • Оптимизиране на модела на финансово управление, мотивиращ и стимулиращ развитието на основните звена - повишаването на коефициента за базова издръжка на Университета, както и за увеличаване размера на субсидията за капиталови разходи. Финансовата политика ще продължи да се развива на принципа „максимум приходи – минимум разходи“.
 • Увеличаване на собствените приходи на Университета, включително и чрез по- ефективно отдаване под наем на собствеността;
 • Активно усвояване на средства от национални и европейски програми;
 • Модернизация и оборудване със съвременна техника на аудитории, учебни и семинарни зали;
 • Поетапно ремонтиране на общежитията за осигуряване на добри условия на живот на студентите;
 • Създаване и утвърждаване на активни пазарно ориентирани магистърски програми и курсове по СДК, отговарящи на изискванията на потребителите;
 • Оптимизиране на броя на приема и таксите за обучение на студентите в основните звена на Университета за усвояване на свободния капацитет в тях;
 • Подкрепа за творческата инициатива на всеки член на колектива за увеличаване на личните доходи и собствените приходи на Университета;
 • Поддържане на съществуващата почивна база в Котел и създаване на условия за ползване на почивни бази на други университети на обменни начала;
 • Разработване на програма за безопасни и здравословни условия на труд;
 • Осигуряване на качествено медицинско обслужване – осигуряване на ежегодни безплатни профилактични прегледи за служителите на Университета.

Учебен процес и работа със студенти и докторанти 

Работата със студентите и докторантите е задача на задачите на всеки Университет и върху нея се концентрират основните усилия на преподавателите и останалите служители на висшето училище. 

 • Периодично обновяване съдържанието на учебните програми;
 • Въвеждане на дистанционно обучение за определени магистърски програми;
 • Разширяване на възможностите за мобилност на студенти и докторанти и участието им в програма „Еразъм+“;
 • Увеличаване на броя на чуждестранните студенти и докторанти, обучавани в Университета;
 • Активно сътрудничество със Студентския съвет в съответствие със Закона за висше образование;
 • Усъвършенстване системата за оценяване и качеството на учебния процес чрез проучване на студентското мнение, отчитане на студентските интереси и обратна връзка за предприетите мерки;
 • Активно включване на студенти и докторанти във вътрешноуниверситетски, национални и международни научни проекти;
 • Подобряване нивото на административно обслужване на студенти и специализанти;
 • Въвеждане на публично представяне на иновативни проекти и дипломни разработки от изявени студенти;
 • Организиране и провеждане на научни форуми за студенти и докторанти.

Научно-изследователска, художествено-творческа, научно– и научно- производствена дейност

 В условията на утвърждаване на автономията, уникалността и независимостта си като национална институция за обучаване и възпроизвеждане на висококвалифициран човешки капитал, Университетът ще продължи да полага усилия за издигане нивото на научната дейност. 

 • Активизиране участието на преподаватели от Университета с проекти в национални и международни конкурсни сесии;
 • Стимулиране публикуването на резултатите от научната дейност на академичния състав в списания, реферирани в международни бази данни.
 • Продължаване на добрите традиции за организиране и провеждане на научни форуми от университетски и международен мащаб;
 • С цел по-пълното обвързване на университетската наука с нуждите на обществената практика, да се развива сътрудничеството с бизнеса, институциите на държавата, регионите и общините, с неправителствения сектор.
 • Подпомагане участието на университетската общност в национални конкурси и европейски програми за научни изследвания;
 • Успешно изпълнение на проектите от Оперативна програма за наука и интелигентен растеж.

Акредитация

 Успешна акредитация на новооткрития положително оценен проект за Медицински факултет след 06.2022 г.

 • Повишаване на оценките на професионалните направления при програмни акредитации;
 • Акредитиране на нови специалности
 • Акредитиране на магистърски програми за дистанционно обучение;
 • Увеличаване на броя на акредитираните докторски програми;
 • Стриктно спазване на сроковете за акредитации и следакредитационен контрол;
 • Оптимизиране на работата на Кариерния център.
 • Активизиране на работата на новосформирания Център по качеството и университетската комисия по качеството;
 • Осъществяване на по-тясна връзка на Университета с бизнеса и работодателите. Създаване на нов отдел „Връзки с обществеността и бизнеса“.

Администрация

 Ефективното управление на администрацията, подобряване на обслужването на студенти, докторанти и преподаватели са важна предпоставка за успешно развитие на Университета. 

 • Разработване на правила и процедури за подбор и назначаване на служители;
 • Актуализиране на длъжностните характеристики с оглед настъпилите промени в изискванията към изпълнението на конкретни административни функции и позиции;
 • Постоянно повишаване на квалификацията на администрацията чрез участие в квалификационни курсове, семинари, продължаващо обучение и др.

Международно сътрудничество

 Наред със съхраняването на престижа на Университета като регионално и национално средище за висше образование и наука, Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ ще продължи да полага усилия за достойно интегриране към общността на европейските университети и за утвърждаване на силен международен академичен престиж.

 • Засилване участието в международни форуми, изложенияи събития;
 • Разработването на съвместни теми с университети – партньори;
 • Засилено сътрудничество с Университетски институти от Европа и региона;
 • Търсене на възможности за привличане на водещи чуждестранни преподаватели от различни области на науката;
 • Оценка на възможностите за участие на Университета в престижни международни университетски организации;
 • Увеличаване на сключените по програма „Еразъм+“ договори с програмни и партниращи страни;
 • Активна политика за привличане на чуждестранни студенти;
 • Увеличаване броя на програмите за чуждоезиково обучение;
 • Увеличаване броя на студенти, докторанти, преподаватели и административен персонал, участващи в мобилност по програма „Еразъм+“.

Активизиране на публичността и рекламата на Университета

 Засилената активност, оптимизираната дейност на Университета и успехите му следва да бъдат публично комуникирани и представяни с цел подобряване публичния образ на висшето училище, повишаване на доверието в него и привличане на нови студенти.

 •  Разработване на концепция за активна информационна и рекламна дейност на Университета с цел популяризиране на образователните и научните постижения, както и на КСК;
 • Издаване на вътрешен електронен месечен бюлетин на Университета с цел представяне на актуална информация за дейността, постиженията и проектите на различните факултети;
 • Активизиране на дейността на отдел „Връзки с обществеността и бизнеса“.
 • Активизиране присъствието на Университета и на отделните факултети в социалните мрежи.