ФУНКЦИИ

Академичният съвет (АС) е орган за ръководство на учебната и научната дейност на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

 • Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение;
 • Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета;
 • Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти;
 • Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени;
 • Определя научната политика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност;
 • Определя структурния и числения състав на ОС и организацията за избор на неговите членове;
 • Определя кадровата политика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема Правилник за атестирането му;
 • Избира заместник-ректори по предложение на ректора за срока на мандата;
 • Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации;
 • Приема и контролира общия бюджет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Ежегодно в рамките на общия бюджет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, утвърждава бюджета на основните звена;
 • Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи;
 • Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", която включва и проучване на студентското мнение;
 • Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав;
 • Ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти;
 • Избира членовете на Съвета на настоятелите.

Хабилитирани преподаватели Нехабилитирани преподаватели и служители
1. Проф. Магдалена Събева Миткова 13. Доц. Пенка Димова Пеева 1. Ас. Иван Василев Соколов
2. Проф. Ованес Гаро Мекенян 14. Доц. Светлана Димитрова Желева 2. Гл. ас. д-р Ваня Красимирова Георгиева
3. Проф. Сотир Николов Сотиров 15. Доц. Йовка Димчева Николова 3. Живка Иванова Жечева
4. Проф. Ирена Георгиева Марковска 16. Доц. Жечка Михайлова Димитрова  
5. Проф. Евдокия Николаева Сотирова 17. Доц. Александър Николов Димитров Студенти и докторанти
6. Проф. Красимир Георгиев Василев 18. Доц. Тодор Василев Паличев 1. Десислава Диянова Чапкънова, ФОН
7. Проф. Христо Стоянов Бозов 19. Доц. Станислав Денчев Симеонов 2. Пламена Добрева Йовчева, докторант
8. Проф. Валентин Костов Стоянов 20. Доц. Никола Димитров Николов 3. Галина Иванова Петрова, КТ
9. Проф. Севдалина Христова Турманова 21. Доц. Галина Янкова Терзиева 4. Ереджеб Хасан Ереджеб, ФОН
10. Проф. Цонка Иванова Годжевъргова 22. Доц. Тинка Димитрова Иванова 5. Емануила Гошева Антонова, докторант
11. Проф. Веска Иванова Шивачева 23. Доц. Стоянка Петкова Петкова-Георгиева  
12. Проф. Валентин Андреев Ненов 24. Доц. Валентин Константинов Василев  

 

Дата Протокол № Решения
18.05.2023 г. Протокол № 56 Решения
20.04.2023 г. Протокол № 55 Решения
23.03.2023 г. Протокол № 54 Решения
23.02.2023 г. Протокол № 53 Решения
26.01.2023 г. Протокол № 52 Решения
21.12.2022 г. Протокол № 51 Решения
24.11.2022 г. Протокол № 50 Решения
27.10.2022 г. Протокол № 49 Решения
06.10.2022 г. Протокол № 48 Решения
21.09.2022 г. Протокол № 47 Решения
09.09.2022 г. Протокол № 46 Решения
26.08.2022 г. Протокол № 45 Решения
14.07.2022 г. Протокол № 44 Решения
23.06.2022 г. Протокол № 43 Решения
20.05.2022 г. Протокол № 42 Решения
20.04.2022 г. Протокол № 41 Решения
14.04.2022 г. Протокол № 40 Решения
24.03.2022 г. Протокол № 39 Решения
18.03.2022 г. Протокол № 38 Решения
24.02.2022 г. Протокол №37 Решения
20.01.2022 г. Протокол № 36 Решения
12.01.2022 г. Протокол № 35 Решения
16.12.2021 г. Протокол № 34 Решения
25.11.2021 г. Протокол № 33 Решения
11.11.2021 г. Протокол № 32 Решения
21.10.2021 г. Протокол № 31 Решения
23.09.2021 г. Протокол № 30 Решения
22.07.2021 г. Протокол № 29 Решения
06.07.2021 г. Протокол № 28 Решения
23.06.2021 г. Протокол № 27 Решения
20.05.2021 г. Протокол № 26 Решения
22.04.2021 г. Протокол № 25 Решения
25.03.2021 г. Протокол № 24 Решения
25.02.2021 г. Протокол № 23 Решения
21.01.2021 г. Протокол № 22 Решения
17.12.2020 г. Протокол № 21 Решения
19.11.2020 г. Протокол № 20 Решения
22.10.2020 г. Протокол № 19 Решения
24.09.2020 г. Протокол № 18 Решения
03.09.2020 г. Протокол № 17 Решения
28.07.2020 г. Протокол № 16 Решения
02.07.2020 г. Протокол № 15 Решения
25.06.2020 г. Протокол № 14 Решения
10.06.2020 г. Протокол № 13 Решения
28.05.2020 г. Протокол № 12 Решения
18.05.2020 г. Протокол № 11 Решения
04.05.2020 г. Протокол № 10 Решения
26.03.2020 г. Протокол № 9 Решения
27.02.2020 г. Протокол № 8 Решения
18.02.2020 г. Протокол № 7 Решения
23.01.2020 г. Протокол № 6 Решения
19.12.2019 г. Протокол № 5 Решения
11.12.2019 г. Протокол № 4 Решения
28.11.2019 г. Протокол № 3 Решения
14.11.2019 г. Протокол № 2 Решения
31.10.2019 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
26.09.2019 г. Протокол № 63 Решения
25.07.2019 г. Протокол № 62 Решения
27.06.2019 г. Протокол № 61 Решения
23.05.2019 г. Протокол № 60 Решения
09.05.2019 г. Протокол № 59 Решения
25.04.2019 г. Протокол № 58 Решения
11.04.2019 г. Протокол № 57 Решения
21.03.2019 г. Протокол № 56 Решения
27.02.2019 г. Протокол № 54 Решения
24.01.2019 г. Протокол № 53 Решения
20.12.2018 г. Протокол № 52 Решения
22.11.2018 г. Протокол № 51 Решения
31.10.2018 г. Протокол № 50 Решения
25.10.2018 г. Протокол № 49 Решения
20.09.2018 г. Протокол № 48 Решения
19.07.2018 г. Протокол № 47 Решения
20.06.2018 г. Протокол № 46 Решения
23.05.2018 г. Протокол № 45 Решения
23.04.2018 г. Протокол №44 Решения
22.03.2018 г. Протокол № 43 Решения
22.02.2018 г. Протокол № 42 Решения
08.02.2018 г. Протокол № 41 Решения
14.12.2017 г. Протокол № 40 Решения
15.11.2017 г. Протокол № 39 Решения
19.10.2017 г. Протокол № 38 Решения
21.09.2017 г. Протокол № 37 Решения
10.08.2017 г. Протокол № 36 Решения
19.07.2017 г. Протокол № 35 Решения
21.06.2017 г. Протокол № 34 Решения
18.05.2017 г. Протокол № 33 Решения
09.05.2017 г. Протокол № 32 Решения
27.04.2017 г. Протокол № 31 Решения
23.03.2017 г. Протокол № 30 Решения
23.02.2017 г. Протокол № 29 Решения
09.02.2017 г. Протокол № 28 Решения
19.01.2017 г. Протокол № 27 Решения
19.12.2016 г. Протокол № 26 Решения
15.12.2016 г. Протокол № 25 Решения
24.11.2016 г. Протокол № 24 Решения
08.11.2016 г. Протокол №23 Решения
20.10.2016 г. Протокол № 22 Решения
04.10.2016 г. Протокол № 21 Решения
20.09.2016 г. Протокол № 20 Решения
14.07.2016 г. Протокол № 19 Решения
30.06.2016 г. Протокол № 18 Решения
15.06.2016 г. Протокол № 17 Решения
09.06.2016 г. Протокол № 16 Решения
26.05.2016 г. Протокол № 15 Решения
21.04.2016 г. Протокол № 14 Решения
15.04.2016 г. Протокол № 13 Решения
24.03.2016 г. Протокол № 12 Решения
18.02.2016 г. Протокол № 11 Решения
03.02.2016 г. Протокол № 10 Решения
21.01.2016 г. Протокол № 9 Решения
15.12.2015 г. Протокол № 8 Решения
10.12.2015 г. Протокол № 7 Решения
19.11.2015 г. Протокол № 6 Решения
29.10.2015 г. Протокол № 5 Решения
02.10.2015 г. Протокол № 4 Решения
07.09.2015 г. Протокол № 3 Решения
08.07.2015 г. Протокол № 2 Решения
24.06.2015 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
04.06.2015 г. Протокол № 52 Решения
18.05.2015 г. Протокол № 51 Решения
14.05.2015 г. Протокол № 50 Решения
16.04.2015 г. Протокол № 49 Решения
19.03.2015 г. Протокол № 48 Решения
26.02.2015 г. Протокол № 47 Решения
15.01.2015 г. Протокол № 46 Решения
04.12.2014 г. Протокол № 45 Решения
06.11.2014 г. Протокол № 44 Решения
02.10.2014 г. Протокол № 43 Решения
12.09.2014 г. Протокол № 42 Решения
14.07.2014 г. Протокол № 41 Решения
26.06.2014 г. Протокол № 40 Решения
22.05.2014 г. Протокол № 39 Решения
24.04.2014 г. Протокол № 38 Решения
27.03.2014 г. Протокол № 37 Решения
27.02.2014 г. Протокол № 36 Решения
19.02.2014 г. Протокол № 35 Решения
23.01.2014 г. Протокол № 34 Решения
19.12.2013 г. Протокол № 33 Решения
05.12.2013 г. Протокол № 32 Решения
22.11.2013 г. Протокол № 31 Решения
24.10.2013 г. Протокол № 30 Решения
26.09.2013 г. Протокол № 29 Решения
12.09.2013 г. Протокол № 28 Решения
18.07.2013 г. Протокол № 27 Решения
20.06.2013 г. Протокол № 26 Решения
23.05.2013 г. Протокол № 25 Решения
11.04.2013 г. Протокол № 24 Решения
21.03.2013 г. Протокол № 23 Решения
28.02.2013 г. Протокол № 22 Решения
19.02.2013 г. Протокол № 21 Решения
14.02.2013 г. Протокол № 20 Решения
31.01.2013 г. Протокол № 19 Решения
04.01.2013 г. Протокол № 18 Решения
19.12.2012 г. Протокол № 17 Решения
29.11.2012 г. Протокол № 16 Решения
25.10.2012 г. Протокол № 15 Решения
27.09.2012 г. Протокол № 14 Решения
22.06.2012 г. Протокол № 12 Решения
31.05.2012 г. Протокол № 11 Решения
26.04.2012 г. Протокол № 9 Решения
22.03.2012 г. Протокол № 8 Решения
23.02.2012 г. Протокол № 7 Решения
26.01.2012 г. Протокол № 5 Решения
22.12.2011 г. Протокол № 4 Решения
24.11.2011 г. Протокол № 3 Решения
03.11.2011 г. Протокол № 2 Решения
13.10.2011 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
14.07.2011 г. Протокол № 49 Решения
23.06.2011 г. Протокол № 48 Решения
01.04.2011 г. Протокол № 47 Решения
17.03.2011 г. Протокол № 46 Решения
10.02.2011 г. Протокол № 45 Решения
27.01.2011 г. Протокол № 44 Решения
16.12.2010 г. Протокол № 43 Решения
18.11.2010 г. Протокол № 42 Решение
28.10.2010 г. Протокол № 40 Решение
16.09.2010 г. Протокол № 39 Решение
15.07.2010 г. Протокол № 38 Решение
17.06.2010 г. Протокол № 37 Решения
28.05.2010 г. Протокол № 36 Решения
22.04.2010 г. Протокол № 35 Решения
18.03.2010 г. Протокол № 34 Решения
18.02.2010 г. Протокол № 33 Решения
28.01.2010 г. Протокол № 32 Решения
21.12.2009 г. Протокол № 31 Решения
19.11.2009 г. Протокол № 30 Решения
15.10.2009 г. Протокол № 28 Решения
10.09.2009 г. Протокол № 27 Решения
16.07.2009 г. Протокол № 26 Решения
25.06.2009 г. Протокол № 25 Решения
28.05.2009 г. Протокол № 24 Решения
23.04.2009 г. Протокол № 23 Решения
16.04.2009 г. Протокол № 22 Решения
19.03.2009 г. Протокол № 21 Решения
19.02.2009 г. Протокол № 20 Решения
22.01.2009 г. Протокол № 19 Решения
11.12.2008 г. Протокол № 18 Решения
20.11.2008 г. Протокол № 17 Решения
23.10.2008 г. Протокол № 16 Решения
11.09.2008 г. Протокол № 15 Решения
10.07.2008 г. Протокол № 14 Решения
19.06.2008 г. Протокол № 13 Решения
22.05.2008 г. Протокол № 12 Решения
27.03.2008 г. Протокол № 10 Решения
24.01.2008 г. Протокол № 8 Решения
17.12.2007 г. Протокол № 7 Решения
22.11.2007 г. Протокол № 6 Решения
25.10.2007 г. Протокол № 5 Решения