Административни услуги

Студенти

 1. Заявление за обучение във втора специалност
 2. Заявление за освобождаване от такса за участие в конкурсен кандидатстудентски изпит и такса за обучение
 3. Заявление за прехвърляне от специалност в същото Звено
 4. Заявление за прехвърляне от специалност в друго Звено
 5. Заявление за прехвърляне от редовна форма на обучение в задочна
 6. Заявление за прехвърляне от друг университет в Университет “Проф. д-р Ас. Златаров” - Бургас
 7. Заявление за допускане до Държавен изпит
 8. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено висше образование
 9. Заявление за издаване на Академична справка
 10. Заявление за отписване от Университет “Проф.д-р Асен Златаров”
 11. Заявление за повишаване на оценката, в рамките на текущата учебна година, в която се е изучавала дисциплината
 12. Заявление за повишаване на оценката от Държавен изпит
 13. Заявление за допълнителна изпитна сесия
 14. Заявление за възстановяване на студентски права
 15. Обходен лист
 16. Заявление за разработване на Дипломна работа
 17. Заявление за допускане до защита на Дипломна работа
 18. Заявление за смяна на ръководителя и темата на Дипломната работа
 19. Заявление за смяна на темата на Дипломната работа
 20. Деклрация за кандидатстване в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас