Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Имунопатология и алергология“

Кандидат: доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм, дмн, мзм

Обявен в ДВ, бр. 99/13.12.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Имунопатология и алергология“, обявен в ДВ, бр. 99/13.12.2022 г.

1. Авторска справка на научните трудове на доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм, дмн, мзм
2. Рецензия от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н. - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, д.м.
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Владимир Христов Гончев, д.м. -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, д.м. -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Иван Янков Дечев, д.м.
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Васил Димитров Димитров, д.м. 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. -
на български и английски език - вътрешен член