Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроенергетика (Електрически мрежи и системи)“

Кандидати: гл. ас. д-р Мехмед Кадир Хасан            

Обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроенергетика (Електрически мрежи и системи)“, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

1. Авторска справка на научните трудове на гл. ас. д-р Мехмед Кадир Хасан
2. Рецензия от проф. д-р Таня Иванова Пехливанова-Гочева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Румен Костадинов Попов
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Костадин Грозев Костадинов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от доц. д-р Веселин Йорданов Чобанов  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Гинко Ангелов Георгиев -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Мишо Иванов Мацанков -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Ивайло Райчев Беловски -
на български и английски език - вътрешен член