Професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“

Кандидати: доц. д-р Добромир Иванов Йорданов            

Обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование  5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива“, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

1. Авторска справка на научните трудове на доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
2. Рецензия от доц. д-р инж. Силвия Игорова Лаврова-Попова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
- на български и английски език - вътрешен член
4. Рецензия от проф. д-р Севдалина Христова Турманова- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Станислава Цанкова Ташева -
на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Сибел Илханова Ахмедова -
на български и английски език - външен член