Професионално направление 3.9. Туризъм (Алтернативно хотелиерство) 

Кандидати: гл. ас. д-р Елена Дамянова Илиева             

Обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  3. Социални, стопански и правни науки, 3.9. Туризъм (Алтернативно хотелиерство) , обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2023 г.

1. Авторска справка на научните трудове на гл. ас. д-р Елена Дамянова Илиева
2. Рецензия от проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Веселина Иванова Атанасова
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф.  д-р Слави Петров Димитров
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф.  д-р Стоян Петков Маринов  -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Генка Иванова Рафаилова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Катя Янкова Илиева -
на български и английски език - вътрешен член