Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“

Кандидат: д-р Даниел Петков Петков, дм

Обявен в ДВ, бр.22/18.03.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, обявен в ДВ, бр.22/18.03.2022 г.

1. Авторска справка на д-р Даниел Петков Петков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Александър Вълков Вълков, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Дончо Петров Дончев, дм -
на български и английски език - външен член