Професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Кандидат: доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм

Обявен в ДВ, бр. 01/04.01.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 01/04.01.2022 г.

1. Резюмета (авторска справка) на научните трудове на доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Антония Йорданова Янакиева, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. Мария Анастасова Семерджиева, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.04.2022 г.