Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, шифър 01.05.16

Кандидат: гл. ас. д-р Ивайло Георгиев Танков

Обявен в ДВ, бр.95/16.11.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“, шифър 01.05.16, обявен в ДВ, бр.95/16.11.2021 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Ивайло Георгиев Танков
2. Рецензия от проф. д-р Драгомир Симеонов Янков - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Силвия Живкова Тодорова
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Антон Илиев Найденов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от доц. д-р Кристина Костова Чакърова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Станислава Методиева Андонова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.03.2022 г.