Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“

Кандидат: ас. д-р Стоянка Танчева Илиева, дм

Обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

1. Авторска справка на ас. д-р Стоянка Танчева Илиева, дм
2. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова, дм
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.03.2022 г.