Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда (Йонообменни и биоелектрохимични методи за пречистване на води)“

Кандидат: гл. ас. д-р Благовеста Николаева Мидюрова

Обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда (Йонообменни и биоелектрохимични методи за пречистване на води)“, обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.


1. Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Благовеста Николаева Мидюрова - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дхн Христомир Йорданов Христов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дн Пантелей Петров Денев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Веселин Костадинов Петров -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Александър Николов Димитров -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 23.02.2022 г.