Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“

Кандидат: доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм

Обявен в ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“, обявен в ДВ, бр. 59/16.07.2021 г.

1. Резюмета на научните трудове на доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм
2. Рецензия от проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Петър Иванов Генев, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Минко Господинов Минков, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.12.2021 г.