Професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“

Кандидат: гл. ас. Стефан Ванев Харков, дф

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия и фармакогнозия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. Стефан Ванев Харков, дф
2. Рецензия от проф. Стефан Димитров Николов, дфн - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. Иванка Петкова Пенчева-Ел Тиби, дф
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Димитрина Живкова Желева-Димитрова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. Илия Желев Славов, дб
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 10.05.2021 г.