Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“

Кандидат: проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн
2. Рецензия от чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Адриана Иванова Бочева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм -
на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 23.04.2021 г.