Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“

Кандидат: гл. ас. д-р Ления-Незает де Бриго Гонсалвеш-Мусакова

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Аналитична химия (Инструментални методи за анализ)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ления-Незает де Бриго Гонсалвеш-Мусакова
2. Рецензия от проф. д-р Ирина Богданова Караджова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Севдалина Христова Турманова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Андриана Риск Сурлева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
- на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева  -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 22.04.2021 г.