Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“

Кандидат: гл. ас. д-р Величка Николова Транева

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Количествени методи, математическо моделиране и интуиционистки размита статистика)“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Величка Николова Транева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. дтн Кети Георгиева Пеева - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Пенчо Генов Маринов 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от  проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. Таня Колева Пенчева -
на български и английски език -  външен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова  -
на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 13.04.2021 г.