Професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

Кандидат: гл. ас. маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев, дм

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. маг. фарм. Христо Георгиев Бургазлиев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. Даниела Димитрова Грекова, дф -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 09.04.2021 г.