Професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“

Кандидат: д-р Любина Рачева Тодорова, дм

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Любина Рачева Тодорова, дм
2. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - на български и английски език - вътрешен член
3. Рецензия от доц. д-р Албена Тодорова Златарева, дм 
- на български и английски език - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Делян Пенев Делев, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, дфн 
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм -
на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.04.2021 г.