Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“

Кандидат: доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм

Обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Съдова хирургия“, обявен в ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Валентин Константинов Василев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Веселин Петров Петров, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.04.2021 г.