Професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“

Кандидат: гл. ас. д-р Полина Илиева Милушева-Мандаджиева

Обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, по научна специалност „Приложна механика (Механика на покрития)“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Полина Илиева Милушева-Мандаджиева - на български и английски език
2. Рецензия от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Костадинов
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Станимир Михайлов Карапетков
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Любомир Ванков Димитров -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Йовка Димчева Николова
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Димитър Русев Русев -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 01.09.2020 г.