Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“

Кандидат: гл. ас. д-р Тодор Павлов Костадинов

Обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Компютърно зрение“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Тодор Павлов Костадинов
2. Рецензия от проф. дн Иван Ганчев Гарванов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Чавдар Николаев Минчев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров
- на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.08.2020 г.