Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“

Кандидат: доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

Обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Системно програмиране“, обявен в ДВ, бр. 5/17.01.2020 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Станислав Денчев Симеонов
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. дтн  Райчо Тодоров Иларионов
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Михаил Петков Илиев
- на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Огнян Наков Наков -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Румен Иванов Трифонов
- на български и английски език - външен член

Дата на публикуване на сайта 21.08.2020 г.