Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“

Кандидат: гл. ас. д-р Ивайло Райчев Беловски

Обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника (Сензори и сензорни устройства)“, обявен в ДВ, бр.93/26.11.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Ивайло Райчев Беловски - на български и английски език
2. Рецензия от акад. дтн Чавдар Станоев Руменин - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Иван Борисов Евстатиев
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. дн Никола Вичев Колев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Анна Владова Стойнова
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Сия Вълчева Лозанова
- на български и английски език- външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Нели Атанасова Симеонова
- на български и английски език - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 24.03.2020 г.