Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“

Кандидат: доц. д-р Атанас Димов Арнаудов

Обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиология на животните и човека“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
2. Рецензия от проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дм, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Катерина Николова Георгиева, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Янислав Илиев Илиев, двм - външен член
7. Становище от проф. д-р Пепа Косева Атанасова-Хрисчева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева-Шакола, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 07.10.2019 г.