Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“

Кандидат: доц. д-р Васил Николов Обретенов, дмн

Обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ортопедия и травматология“, обявен в ДВ, бр.42/28.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на доц. д-р Васил Николов Обретенов, дмн
2. Рецензия от проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Любен Димитров Стоков, дм - външен член
5. Становище от проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн - външен член
6. Становище от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Йоаннис Василиус Папатанасиус, дм - външен член
8. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 26.09.2019 г.