Професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“

Кандидат: гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева

Обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“, обявен в ДВ, бр.36/03.05.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Здравка Веселинова Буриева-Николаева
2. Рецензия от проф. д-р Виолина Ангелова Ризова - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Ирена Кирилова Михайлова - външен член
4. Становище от проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева - външен член
5. Становище от проф. д-р Иван Панайотов Домбалов - външен член
6. Становище от проф. д-р Нина Георгиева Султанова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Светлана Димитрова Желева - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Стефка Николова Касърова - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 18.09.2019 г.