Професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“

Кандидат: гл. ас. д-р Явор Луканов Иванов

Обявен в Държавен вестник бр. 36/03.05.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии, научна специалност „Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, обявен в Държавен вестник бр. 36/03.05.2019 г.

1. Резюмета на публикациите на гл. ас. д-р Явор Луканов Иванов
2. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
4. Становище от  чл. кор. проф.  дтн Стефан Георгиев Драгоев - външен член
5. Становище от проф. д-р Нели Владова Георгиева - външен член
6. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член
7. Становище от доц. д-р Данчо Любенов Даналев - външен член
8. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 11.09.2019 г.