Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.45. Акушерство и гинекология

Кандидат: д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм

Обявен в Държавен вестник бр. 25/26.03.2019 г.

 Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.45. Акушерство и гинекология, обявен в Държавен вестник бр. 25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
2. Резюмета на публикациите на д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм
3. Рецензия от проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм - вътрешен член
5. Становище от  чл. кор. проф.  д-р Чавдар Славов - външен член
6. Становище от проф. д-р Петър Христов Петров, дмн - външен член
7. Становище от проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм - външен член
9. Становище от доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, дм  - външен член

Дата на публикуване на сайта 22.08.2019 г.