Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“

Кандидат: гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева

Обявен в ДВ, бр.30/09.04.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката)“, обявен в ДВ, бр.30/09.04.2019 г.

 1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева

2. Рецензия от проф. дсн Никола Вичев Колев - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Анатолий Трифонов Александров - вътрешен член
4. Становище от  проф.  д-р инж. Стефка Иванова Неделчева - външен член
5. Становище от проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов - външен член
6. Становище от доц. д-р Живо Божидаров Петров - външен член
7. Становище от доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева - външен член
8. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 13.08.2019 г.