Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“

Кандидат: гл. ас. д-р Веселина Кунчева Бурева

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии (Бази от данни)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Веселина Кунчева Бурева
2. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
4. Становище от чл.-кор. проф.  дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Борислав Йорданов Беджев - външен член
6. Становище от проф. д-р Гриша Валентинов Спасов - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов  - вътрешен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.