Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“

Кандидат: гл. ас. д-р Милен Велчев Велев

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Милен Велчев Велев
2. Рецензия от проф. д.ик.н. Нено Павлов - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Сава Христов Димов - външен член
4. Становище от проф. д-р Йордан Иванов Василев - външен член
5. Становище от проф. д-р Огняна Кирилова Стоичкова - външен член
6. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Людмил Иванов Несторов - външен член
8. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член

Дата на публикуване на сайта 02.07.2019 г.