Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“

Кандидат: гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов
                 гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров

Обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, обявен в ДВ, бр.25/26.03.2019 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров
3. Рецензия от проф. д-р Таня Дъбева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Венцислав Статев Статев - външен член
5. Становище от проф. д-р Златка Гошева Григорова - външен член
6. Становище от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Георгина Георгиева Луканова - външен член
9. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член

Дата на публикуване на сайта 01.07.2019 г.