Професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“

Кандидат: доц. д-р Магдалена Събева Миткова

Обявен в ДВ, бр.4/09.01.2018 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.04. „Технология на тежкия или основен ограничен синтез“, обявен в ДВ, бр.4/09.01.2018 г.

1. Резюме на научните и научно-приложните приноси на трудовете на доц. д-р Магдалена Събева Миткова
2. Рецензия от акад. проф. дхн Христо Борисов Цветанов - външен член
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Петранка Тодорова Пипева-Димитрова - външен член