Професионално направление 3.9. Туризъм

Кандидат: гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
                 д-р Захарий (Жеко) Манолов Дечев

Обявен в ДВ, бр.91/14.11.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, обявен в ДВ, бр.91/14.11.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. дн Антонина Стоянова Недкова
2. Авторска справка за научните приноси в трудовете на  д-р Захарий (Жеко) Манолов Дечев
3. Рецензия от проф. д-р Стоян Петков Маринов - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Мариана Атанасова Асенова - външен член
5. Становище от проф. д-р Братой Георгиев Копринаров - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Васил Христов Маринов - външен член
7. Становище от проф. д-р Светла Генова Ракаджийска - външен член
8. Становище от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева - външен член
9. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член