Професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“

Кандидат: гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин

Обявен в ДВ, бр.85/24.10.2017 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Кинезитерапия (Кинезитерапия, Кинезиология)“ , обявен в ДВ, бр.85/24.10.2017 г.

1. Авторска справка за научните приноси в трудовете на гл. ас. д-р Симеон Александров Рибагин
2. Рецензия от проф. дтн Росица Тодорова Райкова - външен член
3. Рецензия от проф. Николай Емилов Попов, дм - външен член
4. Становище от проф. д-р Мария Василева Тотева - външен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Руска Василева Паскалева, дм - външен член
8. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозевар дм - вътрешен член