Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“

Кандидат: гл.  ас. дин Мартин Асенов Гюзелев

Обявен в ДВ, бр.45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Стара история (включително Праистория)“, обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  гл.  ас. дин Мартин Асенов Гюзелев
2. Рецензия от проф. д-р Петър Неделчев Делев - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. дна Димчо Веселинов Момчилов
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. дин Костадин Кистадинов Рабаджиев
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дин Румен Теофилов Иванов -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Диана Атанасова Радойнова -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Пенка Димова Пеева -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Гита Николова Йовчева -
на български и английски език - вътрешен член