Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“

Кандидат: гл.  ас. д-р Атанас Начев Влайков, дм

Обявен в ДВ, бр.45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  гл.  ас. д-р Атанас Начев Влайков, дм
2. Рецензия от проф. д-р Диляна Вичева Вичева, д.м. - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м.
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Диана Петрова Попова, д.м.н.
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, д.м. -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, д.м. -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Дончо Петров Дончев д.м. -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Валентин  Йосифов Ирмов д.м. -
на български и английски език - вътрешен член