Професионално направление 7.4. Обществено здраве (Здравен мениджмънт и здравен туризъм)

Кандидат: гл.  ас. д-р Албена Дашева Янакиева

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве (Здравен мениджмънт и здравен туризъм), обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  гл.  ас. д-р Албена Дашева Янакиева
2. Рецензия от проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Николай Ангелов Попов, дм
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Румяна Тодорова Янева, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Галина Янкова Терзиева -
на български и английски език - вътрешен член
8.Становище от доц. д-р Светла Михайлова Шопова -
на български и английски език - вътрешен член