Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Биохимия

Кандидат: гл. ас. д-р Йордан Николаев Георгиев

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Биохимия, обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  гл.  ас. д-р Йордан Николаев Георгиев
2. Рецензия от проф. д-р Илия Николов Илиев - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Йоана Димитрова Киселова-Кънева
- на български и английски език - външен член
4. Становище от акад. проф. дтн Атанас Иванов Павлов
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дхн Марияна Димитрова Аргирова -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Велизар Костадинов Гочев -
на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Иванка Милошева Цаковска -
на български и английски език - външен член
8.Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев -
на български и английски език - вътрешен член