Професионално направление 7.1. Медицина,  научна специалност "Урология"

Кандидат: д-р Николай Радославов Миринчев, дм

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина,  научна специалност "Урология", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  д-р Николай Радославов Миринчев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм
- на български  и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Васил Николов Обретенов, дмн -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Константинов Василев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Валентин Йосифов Ирмов, дм -
на български и английски език - вътрешен член